Skip to main content

The Virtual Tank Utility in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Napędzanie transportu wodnego

Usprawnienie istniejących i rozwój nowych narzędzi pomogą w ożywieniu europejskiej gospodarki morskiej. Jeden z finansowanych przez UE projektów w dużym stopniu przyczynił się do realizacji tego celu, stając się zapowiedzią znaczących korzyści w zakresie zwiększenia wydajności statków i ochrony środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany ze środków unijnych projekt zintegrowany (IP) "Użyteczność wirtualnych zbiorników w Europie" (Virtue) to europejska inicjatywa, której autorami są najważniejsze morskie centra specjalizujące się w obliczeniowej dynamice płynów (CFD). Jej głównym celem było stworzenie wirtualnego zlewiska poprzez udoskonalenie i zintegrowanie narzędzi CFD, co umożliwiłoby optymalizację hydrodynamicznej wydajności statków morskich. Uczestnicy projektu podjęli również starania nad rozwojem innowacyjnych technik i koncepcji projektowych oraz dodatkowych badań nad modelami statków w obrębie prawdziwych basenów morskich. Wyniki tych badań pomogłyby w udoskonaleniu obecnie dostępnych usług w obrębie przemysłu morskiego. Celem przyświecającym uczestnikom projektu było stworzenie spójnego i kompletnego systemu analizy hydrodynamicznej, który pomógłby zwiększyć konkurencyjność europejskiego budownictwa okrętowego i przemysłu morskiego. Umożliwi to również wzmocnienie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zaangażowanie ich w projekty rozwoju oraz poprawę jakości i bezpieczeństwa transportu wodnego. Prace i działania podejmowane w ramach projektu wykazały skuteczność zastosowania szeregu narzędzi CFD do zadań związanych z analizą hydrodynamiczną – w kontekście praktycznych zagadnień, jak i kwestii związanych z przemysłem morskim. Wyniki projektu mają ogromne znaczenie, jeśli wziąć pod uwagę nieustannie rosnące zapotrzebowanie na większą oszczędność paliwa i ograniczenie emisji spalin. W ramach projektu opracowano dokument "Wytyczne dla najlepszych praktyk" obejmujący swoim zakresem takie zagadnienia, jak dzielność morska, opór, napęd czy nawigacja. Co więcej, udoskonalone narzędzia CFD stwarzają możliwość dokładniejszej analizy i optymalizacji nowych modeli statków z hydrodynamicznego punktu wiedzenia. Wyniki projektu w znacznym stopniu przyczynią się do rozwiązania wielu problemów, z którymi obecnie boryka się przemysł morski.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania