Skip to main content

Quiet city transport

Article Category

Article available in the folowing languages:

Miasta walczą z hałasem

Naukowcy dowiedli, że hałas ma negatywny wpływ na zdrowie, skłaniając miasta do opracowywania map hałasu generowanego przez transport publiczny i określania najlepszych rozwiązań tego problemu.

Zmiana klimatu i środowisko

Emisje hałasu w miastach stają się coraz bardziej palącym problemem, a jednym ze sposobów na jego złagodzenie jest zapewnienie możliwie najcichszego transportu publicznego. W ramach projektu finansowanego ze środków UE "Cichy transport miejski" (QCITY) ustanowiono infrastrukturę technologiczną do kontrolowania hałasu kolejowego i drogowego. Zespół QCITY uruchomił inicjatywę, udostępniając władzom miejskim i operatorom transportu miejskiego nowe podejścia i rozwiązania techniczne w zakresie sporządzenia map hałasu i opracowania planów działania, zgodnie z dyrektywami UE. Obejmowało to wykorzystanie istniejących danych w celu kalkulacji hałasu, a także opracowanie oprogramowania do oceny i klasyfikacji alternatyw dla istniejącej sytuacji. Wymagało to również zbadania proponowanych rozwiązań w zakresie redukcji hałasu pod względem stosowalności, efektów akustycznych i kosztów tych rozwiązań. Dodatkowo celem projektu było zaoferowanie miastom i operatorom sieci transportowych rozwiązań w zakresie konkretnych skarg dotyczących hałasu, zwłaszcza w lokalnych punktach kulminacji hałasu. Przykłady obejmują hałas generowany przez piszczące na torach tramwaje i hamujące autobusy. W pierwszej fazie projektu ukończono tworzenie map hałasu i określanie punktów kulminacji hałasu w różnych miastach, łącznie z planami działania i oczekiwanymi korzyściami wynikającymi z zastosowania środków łagodzących. Druga faza obejmowała utworzenie zarysu postrzegania źródeł hałasu generowanego przez pojazdy, z kolei trzecia zajęła się szukaniem najbardziej obiecujących rozwiązań, a następnie ich wdrożeniem w określonych miastach. Działania w ramach projektu QCITY dały podwaliny pod zmniejszenie emisji hałasu i zaczęły podnosić standard życia w dużych miastach europejskich.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania