Skip to main content

Democratic Innovations and Citizens in the EU

Article Category

Article available in the folowing languages:

Otwarcie perspektyw dalszego rozwoju systemu demokratycznego

„Innowacje” w demokracji mogą mieć pewne zalety, jednak w celu dokonania ponownej oceny modelu politycznego, w którym Europa pokłada największe zaufanie, niezbędne jest przeprowadzenie dogłębnego badania.

Zmiana klimatu i środowisko

Demokracja często uważana jest za sprawdzony i przetestowany system polityczny, który dowiódł swojej przewagi nad innymi systemami, jednak w ostatnim czasie system ten podważany jest przez spadek zadowolenia i zaufania politycznego. Chociaż w celu zwiększenia satysfakcji politycznej i zrozumienia przez obywateli zagadnień politycznych rządy europejskie próbowały wdrożyć różne innowacje demokratyczne, społeczeństwo nadal pozostaje niezadowolone. W powyższym świetle finansowany przez UE projekt o nazwie „Innowacje demokratyczne a obywatele EU” ('Democratic innovations and citizens in the EU' - Demos-act) jest szczególnie istotny, gdyż obecnie nie ma wyczerpujących danych, teorii oraz systematycznych ocen innowacji demokratycznych wdrażanych w Europie. Projekt zlokalizowany został w interdyscyplinarnym centrum doskonałości w zakresie demokracji: perspektywa obywateli ('interdisciplinary centre of excellence Democracy: A Citizen Perspective'), na uniwersytecie Ĺbo Akademi University w Turku, w Finlandii. Celem projektu było zgromadzenie teoretycznej i empirycznej wiedzy na temat innowacji związanych z demokracją i opracowanie ram teoretycznych, pozwalających ocenić i zbadać te innowacje. W ramach projektu zbadano zalety i zagrożenia innowacji demokratycznych, poprzez uwzględnienie zarówno badań jakościowych, jak i ilościowych. Z powyższych działań skorzystali zarówno socjologowie, jak i politycy i decydenci, którzy uzyskali w ten sposób porady dotyczące stosowania konkretnych innowacji do rozwiązania danych problemów, jak również porady oraz informacje na temat najlepszych praktyk. Przykładowym odkryciem poczynionym w ramach projektu było to, że niewielkie grupy ludzi opracowujące złożone sugestie dla większych grup społecznych mogą w wielu przypadkach proponować nieoptymalne rozwiązania. Udowodniono także, że zwyczajne podejmowanie decyzji na bazie głosów większości nie zawsze stanowi najlepsze rozwiązanie. Jednakże połączenie i „sekwencjonowanie” tych dwóch podejść może stanowić przeciwwagę dla niektórych niedoskonałości każdego z nich, prowadząc do lepszego paradygmatu demokratycznego. Partnerzy uczestniczący w projekcie zauważyli, że badanie każdego z rodzajów demokracji bezpośredniej wymaga odrębnych właściwości w zakresie ewolucji i podejmowania decyzji, w celu niezależnego określenia zalet i wad każdego z tych rodzajów demokracji. Oznacza to, że zamiast grupować wszystkie rodzaje demokracji, lepiej jest dokonać oddzielnej oceny procedur wiążących i niewiążących, inicjatyw dół-góra i góra-dół, oraz właściwości w zakresie kontrolowania decyzji, w celu przeprowadzenia bardziej dogłębnej analizy niż ta, która dostępna jest obecnie w socjologii.Co więcej, kontekst demokracji bezpośredniej należy rozważać w sposób porównawczy. Niezależnie od innych, nietypowych trendów zmierzających do wdrażania innowacji partycypacyjnych w demokracji, kontekst krajowy jest kluczowy dla opracowywania analizy tego tematu. Wyniki projektu Demos-act będą wartościowe zarówno dla przedstawicieli politycznych, jak i społeczeństwa obywatelskiego, gdyż oczekuje się, że zaburzą one środowisko polityczne, zarówno na poziomie akademickim, jak i praktycznym.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania