Skip to main content

The Greek Interoperability Centre: Enabling Research in the Interoperability Domain

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wspieranie interoperacyjności w regionie Morza Śródziemnego

Interoperacyjność to zdolność różnych systemów i organizacji do współpracy. Rząd Grecji założył Greckie Centrum Interoperacyjności (G.I.C.), nowy ośrodek badawczy promujący e-administrację i e-biznes w regionie Bałkanów i Morza Śródziemnego.

Gospodarka cyfrowa

Podczas konferencji Europe2020 określono interoperacyjność jako kluczowy aspekt współpracy między rządami 27 państw członkowskich. Władze Grecji dostrzegły to wyzwanie i postanowiły doprowadzić do utworzenia G.I.C. zajmującego się promowaniem współpracy między organizacjami rządowymi i pozarządowymi (NGO). Celem projektu było nadanie G.I.C. pozycji czołowego centrum badawczego w dziedzinie interoperacyjności, współpracującego z lokalnymi uczelniami w całej Europie. Centrum zatrudniło doświadczony personel, aby móc skutecznie funkcjonować i penetrować nowe rynki w regionie. Zbudowano laboratorium technologiczne G.I.C. którego zadaniem jest opracowywanie scenariuszy, prowadzenie badań i symulacji interoperacyjności oraz prowadzenie szkoleń i ogólnych badań. Na infrastrukturę fizyczną G.I.C. składają się między innymi sala demonstracyjna, serwerownie oraz sala konferencyjna służąca zarówno pracownikom samego Centrum, jak i różnym infrastrukturom G.I.C. Centrum, zyskujące status głównego krajowego węzła badawczego, obejmuje swym zasięgiem ponad 10 greckich uczelni i ośrodków badawczych, pięć wydziałów badawczo-rozwojowych oraz różne krajowe instytucje polityczne wspierające interoperacyjność na poziomie krajowymi i regionalnym. G.I.C. wydaje "Barometr interoperacyjności", okresowe sprawozdanie na temat kluczowych wskaźników efektywności dotyczących czynników związanych z interoperacyjnością w krajach Europy Południowo-Wschodniej i Bałkanów. Promowanie współpracy między różnymi rodzajami przedsiębiorstw, dużymi i małymi, krajowymi i międzynarodowymi, państwowymi i prywatnymi, powinno przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej w Europie oraz ułatwić poznanie wspólnych celów na kontynencie, a szczególnie w regionie Morza Śródziemnego.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania