Skip to main content

European network of regional projects for school partnerships on climate change research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zmiana sposobu myślenia o zmianach klimatu

Zmiana klimatu to jedno z największych wyzwań naukowych XXI w., dlatego coraz ważniejsze jest inspirowanie młodych ludzi do szukania rozwiązań. W końcu to oni są pokoleniem, które najsilniej odczuje skutki zmian klimatu.

Zmiana klimatu i środowisko

Finansowany ze środków UE projekt CARBOSCHOOLS+ ("European network of regional projects for school partnerships on climate change research") projekt połączył naukowców z kilku wiodących laboratoriów zajmujących się naukami o emisjach węgla ze szkołami średnimi. W ramach tych partnerstw, młodzi Europejczycy przeprowadzili doświadczenia na temat oddziaływania gazów cieplarnianych (GHG), a także poznali tajniki badań nad klimatem i redukcją emisji. Głównymi celami projektu były rozbudzenie zainteresowania uczniów nauką i badaniami naukowymi, a także wyposażenie ich w podstawową wiedzę na temat najważniejszych wyzwań naukowych. Dziewięć instytutów badawczych w siedmiu krajach nawiązało partnerstwa, które zrzeszają aż 90 naukowców, 140 nauczycieli i ponad 3 tys. uczniów. Partnerstwa te skupiły się na różnych działaniach, takich jak doświadczenia w czasie rzeczywistym w laboratorium, wizyty terenowe, wykłady tematyczne i debaty. Końcowe wydarzenia regionalne pozwoliły uczestnikom zaprezentować wyniki swoich prac szerszej publiczności składającej się z nauczycieli, naukowców oraz instytucji badawczych i edukacyjnych zainteresowanych włączaniem tematyki zmiany klimatu do programu kształcenia. Aby zaangażować i stymulować działania szerszej społeczności badawczej, zorganizowano sesje CARBOSCHOOLS+, uruchomiono stronę internetową i przygotowano szereg publikacji. W oparciu o dalsze dogłębne badania okazało się, że uczniowie bardzo pozytywnie odebrali inicjatywy w ramach projektu CARBOSCHOOLS+. A co najważniejsze, zespół projektu zrealizował dwa najważniejsze cele: zwiększyło się zainteresowanie uczniów karierą naukową, a także ich świadomość wagi badań nad zmianą klimatu dla społeczeństwa.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania