Skip to main content

Brains in Dialogue: Brain Science at the service of European citizens

Article Category

Article available in the folowing languages:

Postępy w nauce o mózgu

Współczesna medycyna daje obietnicę wielkich osiągnięć, ale społeczeństwo często odczuwa zaniepokojenie w obliczu szybkich postępów w tej dziedzinie. Ta niepewność stwarza ograniczenia dla doskonalenia technologii medycznej, szczególnie w dziedzinie neurobiologii.

Zdrowie

Nowe i zaawansowane technologie dotyczące badania mózgu są już wykorzystywane do wykrywania i leczenia różnych chorób neurologicznych. Finansowany ze środków UE projekt BID ("Brains in dialogue: Brain science at the service of European citizens") poświęcony był stworzeniu środków rozwoju skutecznego dialogu między kluczowymi zainteresowanymi stronami i społeczeństwem w tej kluczowej dziedzinie ochrony zdrowia. Konkretnie rzecz ujmując, projekt ten skupił się na obecnym stanie wiedzy oraz społecznych, etycznych i prawnych implikacjach obrazowania mózgu, urządzeń do badania mózgu oraz medycyny predyktywnej dla nauki o mózgu. Aby osiągnąć naukowe i komunikacyjne cele projektu BID, zorganizowano szereg warsztatów i wydarzeń publicznych oraz zarządzano stroną internetową projektu (neuromediacorner) i aktywnością biura prasowego na poziomie europejskim. Zidentyfikowano kluczowe kwestie oraz zainteresowane strony dzięki zgromadzeniu szerokiego zasobu danych, włącznie z nienaukowymi i naukowymi artykułami, działalności ośrodków badawczych oraz przeglądowi społecznego postrzegania zagadnienia. Zagadnienia te omówiono podczas trzech warsztatów i większej liczby wydarzeń publicznych poświęconych każdemu z trzech tematów projektu BID. W każdym wydarzeniu uczestniczyła duża liczba delegatów reprezentujących różne zawody oraz różne kraje. W ramach projektu BID zorganizowano również warsztat szkoleniowy z zakresu komunikacji w neurobiologii. Na konferencji podsumowującej przedstawiono i omówiono trzy i pół roku inicjatyw, warsztatów i publikacji z zakresu neurobiologii oraz ich wpływ na społeczeństwo. Materiały powstałe w trakcie projektu, włącznie z nienaukowymi i naukowymi artykułami i filmami wideo, udostępniono na stronie internetowej projektu, umożliwiając w ten sposób kontynuację rozpoczętej dyskusji. Poczyniono ważny krok naprzód, ale istnieje zapotrzebowanie na większą liczbę inicjatyw podobnych do projektu BID. Projekt BID stał się źródłem solidnych i wyważonych informacji oraz stał się zaczynem do dyskusji, wytyczając drogę w kierunku (miejmy nadzieję) mniejszej niepewności dotyczącej korzyści i ograniczeń wynikających z nauki o mózgu. Materiały audiowizualne związane z projektem można znaleźć na stronie: http://www.youtube.com/user/neuromediacorner

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania