Skip to main content

Targeting environmental pollution with engineered microbial systems á la carte

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bliższe spojrzenie na biologię syntetyczną w Europie

Biologia syntetyczna to nowa dyscyplina, która łączy biologię komórkową z racjonalnym podejściem inżynierii na rzecz produkcji przydatnych narzędzi i procesów biologicznych. Naukowcy podjęli kroki na rzecz znormalizowania tej dziedziny, opracowując bazy danych i narzędzia, jak i usprawniając współpracę i komunikację między naukowcami.

Zdrowie

Biologia systemowa oferuje nowe potencjalne rozwiązania problemów zdrowotnych, energetycznych, a zwłaszcza dotyczących zanieczyszczenia środowiska. Jednak do tej pory rozwój tej dziedziny utrudniały podział społeczności badawczej i brak podstawowych narzędzi funkcjonalnych. Celem finansowanej ze środków UE inicjatywy TARPOL ("Targeting environmental pollution with engineered microbial systems a la carte") było kierowanie i koordynacja badań w zakresie biologii syntetycznej w Europie. W projekcie udział wzięło kilka instytucji UE, a założeniem było zachęcenie do zintensyfikowania współpracy i zwiększenia liczby projektów interdyscyplinarnych w tej dziedzinie. Głównym celem projektu TARPOL było promowanie biologii syntetycznej jako dyscypliny zarówno wśród opinii publicznej, jak i środowiska akademickiego, a także opracowanie materiałów i zasobów technicznych i programowych. Działania w ramach projektu obejmowały szereg warsztatów i konferencji. Ponadto w wielu instytutach prowadzono badania i pracowano nad tworzeniem baz danych. W ramach projektu TARPOL wyprodukowano szereg narzędzi molekularnych i programowych dla potrzeb biologii syntetycznej. Narzędzia molekularne obejmowały usprawnione systemy genetyczne i wybór użytecznych szczepów mikroorganizmów. Oprogramowanie obejmowało bazę danych przydatnych genów i elementów genetycznych, a także narzędzi obliczeniowych do badania fizjologii drobnoustrojowej. Łącząc narzędzia genetyczne dostępne już dla innych dyscyplin inżynieryjnych i nauk obliczeniowych, zespół TARPOL pomógł pobudzić rozwój nowych podejść do problemów zanieczyszczenia środowiska. Nowe narzędzia w dziedzinie biologii syntetycznej mogą znaleźć zastosowanie, np. w wychwytywaniu, magazynowaniu i recyklingu dwutlenku węgla, a także w bioremediacji gleby i wody.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania