Skip to main content

Pan European Grid Advanced Simulation and state Estimation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Inteligentne rozwiązania na rzecz zintegrowanej sieci energetycznej w Europie

UE planuje finalizację ambitnego założenia, jakim jest wprowadzenie jednolitego rynku energii do 2014 r. W europejskim projekcie badawczym opracowano zaawansowane algorytmy i modele, które mają pomóc operatorom sieci w zarządzaniu transgranicznym przepływem energii elektrycznej w sposób wydajny, niezawodny i zrównoważony.

Energia

Wiele lat temu branża wytwarzania energii elektrycznej była zmonopolizowana na poziomie krajowym. W ostatnich latach europejskie sieci obrały dwa kierunki: nastąpiła integracja międzygraniczna, a także wciąż rośnie liczba zdecentralizowanych zakładów energetycznych, takich jak lokalne elektrownie wiatrowe czy kolektory energii słonecznej. Wszelkie nadwyżki przekazywane są do sieci energetycznej. W ostatnich latach UE dąży do zbudowania zintegrowanego jednolitego rynku energetycznego w Europie dla gazu i elektryczności, którego realizacja powinna zakończyć się w 2014 r. Europejska sieć operatorów systemów przesyłowych energii elektrycznej (ENTSO-E) powstała, aby umożliwić operatorom koordynowanie i zarządzanie granicznymi zasobami energii elektrycznej. Celem sieci jest zapewnienie bezpieczeństwa, zadowalającej ilości, wiarygodności i zrównoważoności zasobów energii elektrycznej w Europie. Dzięki finansowaniu ze środków siódmego programu ramowego (7PR), powstał projekt PEGASE ("Pan-European grid advanced simulation and state estimation"), który skupia się na pobudzeniu sprawności ogólnoeuropejskiej sieci elektrycznej poprzez stworzenie lepszych algorytmów do monitorowania, symulacji i optymalizacji bardzo dużych systemów energetycznych. W ramach czteroletniego projektu, w którym udział wzięło 22 partnerów z całej UE, opracowano i przetestowano prototypowe algorytmy i inteligentne narzędzia do zarządzania europejską siecią. Obejmują one narzędzia do szacowania w czasie rzeczywistym stanu sieci oraz zautomatyzowanej optymalizacji stanu ustalonego w oparciu o rzeczywiste warunki operacyjne. Ponadto, zespół PEGASE opracował modele do symulacji złożonych procesów dynamicznych w sieci na rzecz zapewnienia stabilności i zapobiegania przerwom w dostawie energii. Członkowie projektu również przeszkolili dyspozytorów, by unikali popełniania potencjalnie problematycznych błędów podczas stresujących sytuacji wymagających natychmiastowych decyzji. Projekt PEGASE pomaga wytyczyć ścieżkę w kierunku bardziej efektywnej, solidnej i zrównoważonej sieci europejskiej poprzez usunięcie technicznych barier algorytmicznych, które uniemożliwiają optymalizację i symulację bardzo dużych systemów.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania