Skip to main content

Partnering to Enhance Civil Society Organisations’ Contribution to Research in Sustainable Consumption & Production

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zrównoważenie wszystkich aspektów życia

Przeprowadzono badania dotyczące europejskich organizacji społeczeństwa obywatelskiego i sposobów, w jakie mogą one pomóc w badaniach nad zrównoważonym rozwojem. Całkowite uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ na środowisko.

Technologie przemysłowe

Tylko dzięki współpracy możliwe jest opracowanie takiego modelu konsumpcji, który będzie miał mniejszy wpływ na środowisko i jednocześnie nie będzie się wiązał z obniżeniem jakości życia obywateli. To właśnie organizacje społeczeństwa obywatelskiego mogą zachęcić różne podmioty do podjęcia odpowiednich działań i odejścia od obecnych niezrównoważonych modeli konsumpcji. Zwiększenie skuteczności tych działań było głównym zadaniem finansowanego przez UE projektu CSOCONTRIBUTION2SCP. Ogólnym założeniem uczonych było lepsze wykorzystanie organizacji społeczeństwa obywatelskiego do rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem. Do konkretnych zadań należało sporządzenie bilansu bieżącej sytuacji w obszarze zrównoważonego rozwoju, określenie braków w wiedzy organizacji, a następnie uzupełnianie tych braków. Ostatecznym celem projektu CSOCONTRIBUTION2SCP było zwiększenie zaangażowania organizacji społeczeństwa obywatelskiego w projekty badawcze. Podczas konferencji zamykającej projekt uczeni oraz przedstawiciele kilku organizacji zgodnie stwierdzili, że należy ustanowić przemyślany węzeł działalności. Sieć ta składać się ma z kierowników, fundatorów i uczonych, którzy wspólnie będą dążyć do stopniowego, systematycznego przekształcania zachowań w kierunku zrównoważonego rozwoju W toku prac stworzono możliwości dalszej, długoterminowej współpracy pomiędzy partnerami projektu oraz zainteresowanymi stronami, takimi jak krajowe organy badawcze. W chwili obecnej, po pomyślnym zakończeniu projektu, partnerzy nadal współpracują z instytucjami naukowymi w celu potencjalnego wdrożenia informacji pozyskanych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego w trwających projektach badawczych.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania