Skip to main content

Hierarchical Assembly in Controllable Matrices

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poszukiwanie nowych nanomateriałów

Technologia budowy nanomateriałów szybko się rozwija, czego przejawem jest wiele nowatorskich zastosowań. W celu uzupełnienia obecnej puli materiałów o nowych kandydatów europejscy naukowcy zajęli się procesem generowania nanomateriałów.

Technologie przemysłowe

W przyrodzie molekuły organizują się w większe struktury funkcjonalne. Proces ten jest zwany samoorganizacją. Naukowcy zbadali ten proces organizacji w różnych zastosowaniach związanych z nanotechnologią. Kontrolowanie samoorganizacji na wielu skalach długości mogłoby zapewnić nieograniczone możliwości. Aby zrealizować ten cel, ośrodki naukowe i partnerzy przemysłowi nawiązali współpracę pod egidą projektu "Hierarchical assembly in controllable matrices" (HIERARCHY) finansowanego ze środków UE. Naukowcy zbadali różne metody generowania nanostruktur na molekularnym poziomie organizacji i w innych skalach. W ramach projektu udało się uzyskać i przetestować w różnych zastosowaniach cząsteczki o różnej długości i strukturze trójwymiarowej. Ponadto udało się uzyskać i opatentować nowe nanocząsteczki o bardzo interesujących właściwościach optycznych. Szczególny nacisk położono na opracowywanie nowych platform czujników, a zwłaszcza bioczujników, oraz kierowaniu niewielkich cząsteczek na białka. W tym kontekście naukowcy zbadali zastosowania materiałów anizotropowych w budowie różnych rusztowań, a także pomyślnie przygotowali całkowicie biomimetyczny żel. Dodatkowym aspektem projektu była integracja uzyskanych materiałów z obecną technologią laboratorium na płytce. Znaczna część działań związanych z projektem była poświęcona szkoleniu naukowców zatrudnionych przez macierzyste instytucje i w ramach sieci HIERARCHY. Program szkoleń dotyczył nanonauki, a zwłaszcza organizacji hierarchicznej. Istotne wyniki uzyskane w ramach projektu HIERARCHY zostały opublikowane we wpływowych czasopismach branżowych i doprowadziły do komercjalizacji konkretnych produktów. Poza postępami w dziedzinie nanotechnologii nowe materiały mogą znaleźć zastosowania w takich dziedzinach, jak optyka, nauki biologiczne i chemia.

Słowa kluczowe

Nanomateriał, samoorganizacja, nanotechnologia, bioczujnik, żel biomimetyczny, laboratorium na płytce, optyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania