Skip to main content

STrengthening Engagement in Public health research

Article Category

Article available in the folowing languages:

Krok we właściwym kierunku w zakresie badań nad zdrowiem publicznym

Zdrowie publiczne nabiera coraz większego znaczenia dla UE i jej obywateli. Trwają europejskie badania nad możliwościami wzmocnienia powiązań między społeczeństwem obywatelskim, pracami badawczymi i władzami służby zdrowia.

Zdrowie

Badania nad zdrowiem publicznym są prowadzone przez instytucje krajowe, które często podlegają Ministerstwu Zdrowia. Prace prowadzą także uniwersyteckie wydziały medycyny i nauk społecznych. Odbiorcami wyników badań nad zdrowiem publicznym są decydenci polityczni i organizacje non-profit. Badania te obejmują działania, które służą promocji zdrowia i dobrego samopoczucia oraz zwalczaniu chorób, przy czym wiele odkryć nie ma związku z medycyną laboratoryjną ani kliniczną. W celu zwiększenia udziału organizacji społeczno-obywatelskich powołano projekt "Wzmacnianie zaangażowania w badania nad zdrowiem publicznym" (STEPS). W ramach tego przedsięwzięcia poprowadzono warsztaty w młodszych państwach członkowskich UE, aby stworzyć możliwość wspólnego zdobywania wiedzy na poziomie europejskim oraz wymiany doświadczeń z partnerami z zagranicy. Zidentyfikowano przodujące organizacje i wybrano je jako przedstawicielstwo krajowych stowarzyszeń zdrowia publicznego oraz organizacji społeczno-obywatelskich. Ustanowiono też kontakty z krajowymi urzędnikami prowadzącymi politykę badawczą oraz z przedstawicielami ministerstw zdrowia. Ponadto poddano ocenie strukturę i przebieg badań nad zdrowiem publicznym. Dokonano także przeglądu organizacji społeczno-obywatelskich i rozpoznano te, które były w stanie poprowadzić warsztaty. Pod auspicjami warsztatów STEPS zorganizowano szereg działań towarzyszących. Wśród nich znalazły się sondaże opinii o badaniach wśród krajowych organizacji społeczno-obywatelskich, a także sondaż na temat organizacji europejskich zrealizowany poprzez Europejskie Forum Polityki Zdrowotnej. Stworzono witrynę internetową oraz bazę danych, która zawiera krajowe profile badawcze. Dodatkowo opracowano szablon dla struktur krajowych i na podstawie sprawozdań z warsztatów zaktualizowano informacje o krajach UE. Na koniec w ramach projektu STEPS zbadano możliwość zebrania odpowiednich informacji z witryn internetowych oraz współdziałania z inicjatywami Komisji Europejskiej. Wyniki projektu STEPS pomogą organizacjom społeczno-obywatelskim angażować się w badania nad zdrowiem publicznym, co przełoży się na wyższą jakość życia mieszkańców Europy.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania