Skip to main content

Reproductive decision-making in a macro-micro perspective

Article Category

Article available in the folowing languages:

Dlaczego Europejczycy decydują się na mniej liczne potomstwo

Na zmiany we współczynniku urodzeń wpływa szereg czynników. Finansowany przez UE projekt wykorzystał zintegrowane podejście makro–mikro do zbadania tych czynników w celu wzbogacenia polityk prorodzinnych.

Zdrowie

W większości krajów europejskich współczynnik dzietności jest niski ze względu na różne trudności, które powstrzymują ludzi przed posiadaniem pożądanej liczby dzieci. Celem projektu REPRO ("Reproductive decision-making in a macro-micro perspective") było zrozumienie na czym te trudności polegają. Projekt zrzeszył naukowców z 12 krajów, którzy pozostają w bliskim kontakcie z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) i Komisją Europejską. Jako jeden z głównych czynników związanych z różnicami we współczynnikach dzietności naukowcy zidentyfikowali niepewność ekonomiczną. Ze spadkiem współczynnika dzietności kojarzone jest bezrobocie wśród mężczyzn i ryzyko utraty pracy wśród kobiet. Ponadto odkryto, że do wzrostu współczynnika dzietności można doprowadzić, zapewniając kobietom możliwość łączenia życia rodzinnego z pracą lub poprzez zapewnienie przystępnej i dobrej jakości opieki nad dziećmi. Z drugiej zaś strony zaobserwowano, że urlop płatny i objęty ochroną stosunku pracy oraz transfery finansowe mają mniejszy wpływ na współczynnik dzietności. Na poziomie bardziej osobistym, indywidualne przekonania na temat pozytywnych skutków takiej decyzji, poziom wykształcenia i wiek również wydają się wpływać na ten współczynnik. Badania te pozwoliły lepiej zrozumieć, dlaczego współczynnik dzietności w UE jest tak niski. Informacje są przydatne dla decydentów pracujących nad kształtowaniem polityki prorodzinnej.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania