Skip to main content

The development of a timely and robust tool to analyze relations that link crop and livestock diversity and income to nutrition in poor rural areas in Sub-Saharan Africa

Article Category

Article available in the folowing languages:

Żywność dla wszystkich

Istnieje pilna potrzeba opracowania narzędzi, które pozwolą połączyć rolnictwo z potrzebami żywieniowymi Afryki, w której wciąż powszechnie panuje głód i złe odżywianie. W ramach projektu UE o nazwie Agrinuts opracowuje się metody rozwiązania tego problemu.

Zmiana klimatu i środowisko

Chociaż w kilku ostatnich dekadach podjęto znaczące kroki w kierunku zmniejszenia światowego głodu i zwiększenia produktywności rolniczej, wciąż ponad miliard ludzi jest chronicznie niedożywionych. Ponadto ponad 3 miliardy ludzi cierpi z powodu jakiegoś rodzaju niedożywienia, które należy wyeliminować. Aby zrozumieć przyczyny głodu i móc im przeciwdziałać, naukowcy powinni zbadać liczne powody złego odżywiania na poziomie gospodarstw domowych, społeczności oraz regionów. Naukowcy powinni opracować rozwiązania i wdrożyć polityki ukierunkowane w szczególności na najsłabsze populacje. Projekt o nazwie „Wioski Tysiąclecia” ('Millennium Villages Project' - MVP) oraz „Konsorcjum na rzecz zwiększenia opartych na rolnictwie środków do życia w Afryce Środkowej” ('Consortium of Improving Agriculture-based Livelihoods in Central Africa' - CIALCA), to dwa unikalne projekty wspierające rozwój obszarów wiejskich w Afryce Subsaharyjskiej ('Sub-Saharan Africa' - SSA). W oparciu o powyższe inicjatywy, w ramach finansowanego ze środków UE projektu Agrinuts opracowywane są narzędzia, które pomogą zbadać i wzmocnić więzi pomiędzy sektorem rolniczym a sektorem żywienia ludności. W celu wyciągnięcia wniosków i opracowania zaleceń, w ramach projektu – w oparciu o badania terenowe i analizę literatury– gromadzi się i łączy ze sobą dane biofizyczne oraz socjoekonomiczne. Następnie przeprowadzi się badania, jak bardzo wykonalne i synergetyczne są powyższe inicjatywy i działania w zakresie wspierania niedożywionych i źle żywionych populacji. W ramach projektu badane są również narzędzia ekologiczne oraz wiedza, pozwalające na podjęcie wyzwania różnorodności żywieniowej systemów rolnych. Zgromadzono dane dotyczące bioróżnorodności rolnej w trzech regionach MVP w Afryce Subsaharyjskiej, jak również wskaźniki dotyczące żywności i żywienia. Powyższe działania pomogą ocenić system plonów pod kątem różnorodności składników odżywczych niezbędnych dla ludzi. Opracowane w ramach projektu narzędzie pozwala określić wysoką i niską nadmiarowość grup składników odżywczych w systemie, jak również gatunki roślin, które mogą zwiększyć lub zmniejszyć różnorodność odżywczą systemu. Powyższe narzędzie pomaga ocenić system rolny w stopniu wykraczającym poza konwencjonalne wskaźniki, takie jak wydajność oraz wskaźnik kosztów/zysków gospodarczych. Oprócz powyższych działań, zorganizowano również globalną konferencję systemów żywieniowych dotyczącą oceny światowego rolnictwa, która odbyła się w Instytucie Ziemi ('Earth Institute') w 2009 roku. Ponad 100 ekspertów omówiło metody oceny praktyk w zakresie hodowli i dystrybucji żywności, które pokryją potrzeby populacji przewidywanej w roku 2050, czyli 9 miliardów ludzi. Wynikiem przeprowadzenia warsztatu było uzyskanie wspólnego stanowiska uczestników w odniesieniu do potrzeby radykalnej zmiany sposobu oceny rolnictwa, tak aby uwzględnić skutki społeczne, gospodarcze i środowiskowe. Partnerzy projektu wnoszą obecnie wkład do powyższego przedsięwzięcia, a koncepcje są dalej dopracowywane. Jeżeli nowe pomysły i zalecenia zostaną wykorzystane, to ten skromny projekt może zmienić na lepsze sposób, w jaki żywimy świat.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania