Skip to main content

The Bio-Economy Technology Platforms join forces to address synergies and gaps between their Strategic Research Agendas

Article Category

Article available in the folowing languages:

Ekonomia biotechnologii

Biotechnologia stanowi ważną część przemysłu w Europie i oddziałuje na wiele dziedzin, od medycyny po rolnictwo. Zapewnienie jej pomyślnego rozwoju stało się warunkiem istnienia zdrowej ekonomii.

Zdrowie

Szeroko uznawana jest ważna rola zdrowej ekonomii dla naszego ogólnego dobrobytu. Przy tym zdrowa bioekonomia (czyli ekonomia biotechnologii) bezpośrednio wiąże się z przemysłem chemicznym, energetyką i rolnictwem, które stanowią ważną część gospodarki w większości krajów europejskich. Becoteps, projekt UE prowadzony wspólnie przez dziewięć "europejskich platform technologicznych" (EPT), wielorako przyczynia się do silnej bioekonomii w Europie. Po pierwsze, buduje ściślejszą współpracę między bioekonomicznymi EPT zaangażowanymi w projekt Becoteps i innymi, zamierzającymi się do niego włączyć. Po drugie, nakreśla zalecenia służące lepszemu współdziałaniu między stronami, które zainteresowane są bioekonomicznymi EPT, w zakresie problemów dotyczących produktów, badań, innowacji i polityki. Po trzecie, wspiera rozmowy między europejskimi i krajowymi inicjatywami badawczymi i innowacyjnymi na poziomie publicznym i prywatnym, aby chętniej wdrażano programy badawcze EPT. Na koniec Becoteps pomoże połączyć naukę i zastosowania, pracując nad synergią i rozbieżnościami między programami badawczymi różnych EPT. Wesprze przygotowanie społeczności naukowej do badań w tym zakresie poprzez warsztaty dotyczące przekrojowych zagadnień bioekonomicznych. Pierwsze warsztaty mają być poświęcone zaufaniu i współpracy w łańcuchu zaopatrzenia w żywność i pasze, drugie – integracji łańcuchów zaopatrzenia w artykuły inne niż spożywcze, a trzecie – przekrojowym zagadnieniom gospodarki zrównoważonej. Planowane jest opublikowanie raportu zawierającego sformułowane na warsztatach zalecenia co do badań i polityki. Dodatkowo projekt Becoteps promuje koncepcję bioekonomii opartej na wiedzy (KBBE) w Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i krajowych ministerstwach państw członkowskich UE. Odbywa się to między innymi przez zaangażowanie w odpowiednie elementy europejskiego programu badawczo-koordynacyjnego, ERA-NET. W planach są imprezy popularyzujące, na których będzie omawiania koncepcja KBBE, a także przyszła współpraca i zalecenia stanowiące efekt warsztatów poświęconych wdrażaniu przekrojowych zagadnień bioekonomicznych. W skrócie, projekt Becoteps przyczynia się do wzmocnienia pozycji bioekonomii jako składnika całej europejskiej ekonomii i tworzy solidny filar dla postępu i rozwoju technologicznego w wielu obszarach.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania