Skip to main content

AGroFOod clusters platform with common long-term Research and Innovation Strategy towards Economic growth and prosperity

Article Category

Article available in the folowing languages:

Wsparcie dla klastrów rolno-spożywczych

Trzy regiony z Hiszpanii, Turcji i Włoch połączyły siły, aby wymienić doświadczenia w zakresie zrównoważonego rolnictwa, pobudzając innowacyjność w tym sektorze i zwiększając jego konkurencyjność.

Zmiana klimatu i środowisko

Jednym z najlepszych sposobów na to, by regiony lub klastry rolnicze rozwijały się, jest współpraca i wymiana wiedzy w ramach wspólnej platformy. Tego typu synergia zwiększa konkurencyjność regionów, pobudzając dobrobyt i wzrost gospodarczy. Mając to na uwadze, naukowcy zainicjowali finansowany przez UE projekt Agforise, w ramach którego osiągnęli godną podziwu synergię klastrów europejskich. W ramach projektu stworzono trans śródziemnomorską platformę i wspólny plan działania na rzecz dokonania postępów w dziedzinie produkcji żywności i powiązanych z tym ekoinnowacji w trzech określonych regionach Europy. Regiony, w których zorganizowano dni informacyjne, by zachęcić naukowców zajmujących się zrównoważoną produkcją żywności do składania wniosków projektowych, to: Emilia-Romania we Włoszech, Mersin w Turcji oraz Murcja w Hiszpanii. Ponadto zespół projektu wybrał pięć wniosków dla każdego regionu i zorganizował targi pośrednictwa, aby zgromadzić partnerów projektu. To doprowadziło do 75 posiedzeń dwustronnych w Mersin, 45 w Emilii-Romanii oraz 125 w Murcji, gdzie pomysłodawcy spotkali się z przedstawicielami przemysłu i instytucjami badawczo-rozwojowymi w celu dalszej realizacji swoich założeń. W Mersin i Murcji zorganizowano również wiele wydarzeń towarzyszących, których celem była dalsza realizacja wniosków i innowacyjnych rezultatów projektu. Chcąc powiększyć strefę wpływu, w ramach projektu zainicjowano kontakty z klastrami rolno-spożywczymi w innych krajach, m. in. z klastrem Bioagrofood z Grecji, a także klastrem owocowo-warzywnym z południowo-wschodniej Francji. Dzięki tym kontaktom, spotkaniom i partnerstwom, zespół projektu Agforise ostatecznie stworzył międzynarodowy plan działania oparty na sześciu wspólnych założeniach, które umocnią sektor rolno-spożywczy poprzez lepsze kształtowanie polityki. Wszystkie wyniki projektu rozpowszechniono za pośrednictwem końcowej konferencji i udostępniono zainteresowanym stronom, takim jak decydenci, uniwersytety i władze krajowe. Ostatecznie projekt Agforise wzbogacił międzynarodowe doświadczenie partnerów projektu, zainicjował wartościowe wymiany wiedzy i wspomógł regionalne procesy produkcji. To z pewnością doprowadzi do zwiększenia wydajności i zrówoważoności sektora rolno-spożywczego w tych regionach, co przyniesie korzyści całej UE.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania