Skip to main content

Sustainable development reflexive inputs to world organisation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Osiągnięcie zrównoważonego rozwoju

Zorganizowany w 1992 r. przez ONZ Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro nie zrealizował swojego pełnego potencjału. Jeden z projektów unijnych zajął się analizą przyczyn takiego stanu rzeczy.

Technologie przemysłowe

Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. był ważną inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) poświęconą tematyce zrównoważonego rozwoju. Choć podczas szczytu uzgodniono kilka traktatów, nie były one wiążące. Z perspektywy czasu powszechnie uważa się, że szczyt nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W takim kontekście powołano do życia finansowany ze środków UE projekt SUSTAINABLERIO ("Sustainable development reflexive inputs to world organisation"). Trzyletni projekt SUBSTAINABLERIO, który zakończył się w 2012 r., objął cztery partnerskie organizacje badawcze z UE. Projekt zajął się zbadaniem dwóch głównych kwestii. Pierwszą były trudności związane z przełożeniem wytycznych zrównoważonego rozwoju na skuteczną politykę w kontekście globalizacji. Drugą kwestią było ustalenie, dlaczego decydenci polityczni nie zawsze prowadzą gospodarki narodowe w kierunku prawdziwie zrównoważonego rozwoju. Projekt SUSTAINABLERIO prowadził analizy na różnych poziomach, w tym na poziomie krajowym, europejskim i globalnym. Poza stwierdzeniem, że sama koncepcja zrównoważonego rozwoju jest chybiona, odpowiedź tkwi także w sprzecznych interesach międzynarodowych pod względem priorytetów na przyszłość i różnicach w otwartości na zmiany. Wyniki projektu SUSTAINABLERIO sformułowano w postaci pięciu kluczowych wniosków. Dopóki nie zostanie opracowany lepszy mechanizm, konflikty międzynarodowe będą rozstrzygane przez Światową Organizację Handlu (WTO) lub jej organ arbitrażowy DSB (Dispute Settlement Body) — w obu przypadkach instytucje nieodpowiednie. Skuteczne podejście do zarządzania pozwoliłoby krajom eksperymentować i uczyć się od siebie nawzajem. Projekt opracował zestaw kryteriów ułatwiających integrowanie polityki klimatycznej w główny nurt polityki unijnej. Uczestnicy projektu zajęli się też koordynowaniem działań związanych ze zmianami klimatu, dążąc do wspierania regulacji lokalnych na szczeblu krajów i organizacji międzyrządowych. W ramach projektu rekomendowano też integrację celów rozwojowych z celami ekologicznymi, koncentrując się na połączeniu środków zorientowanych na ludzi z rozwiązaniami o szerszej perspektywie, przy których działania pojedynczych osób nie mają istotnego wpływu. Inne osiągnięcia projektu to upowszechnienie jego działań poprzez artykuły w czasopismach naukowych, prezentacje na konferencjach, wywiady dla mediów i publikację artykułów w sieci elektronicznej IDDRI. Prace projektu mogą przynieść rozwiązanie zidentyfikowanych konfliktów i pomóc światu w zapewnieniu prawdziwie zrównoważonego rozwoju.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania