Skip to main content

Promotion and facilitation of international cooperation with Eastern European and Central Asian countries

Article Category

Article available in the folowing languages:

Umocnienie współpracy między krajami UE i EECA

Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu zidentyfikowali wspólne priorytety w zakresie badań medycznych i usprawnili współpracę między UE a krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej (EECA).

Gospodarka cyfrowa

Wszystkie państwa EECA stosują obecnie strategie opieki zdrowotnej, które, w większości przypadków, spełniają standardy europejskie. Kraje te dość rzadko uczestniczą jednak w projektach siódmego programu ramowego (7PR) UE. Celem projektu EECALINK było promowanie 7PR i umocnienie współpracy naukowej między UE i EECA. W inicjatywie wzięło udział 17 partnerów z 12 krajów, przy czym wśród najważniejszych zainteresowanych stron należy wymienić prawodawców, uczelnie wyższe, innych partnerów ze świata akademickiego oraz szersze środowiska naukowe. Ważnym elementem projektu było określenie brakujących oraz powtarzających się priorytetów badawczych i finansowych w UE i krajach EECA. Wśród ważnych dziedzin badań wymieniono choroby nowotworowe, układu krążenia, związane z wiekiem oraz choroby rzadkie. Wspierano nawiązywanie współpracy między naukowcami z UE i EECA, aby umożliwić im prowadzenie wspólnych projektów w dziedzinie zdrowia. Projekt EECALINK wsparł współpracę także poprzez przyznanie grantów wyjazdowych 14 naukowcom z EECA. Ponadto, zorganizowano szkolenia dla badaczy, szefów zespołów i pracowników administracyjnych. W ten sposób projekt wspomagał zacieśnianie współpracy i wymianę najlepszych praktyk między naukowcami z UE i EECA. Autorzy projektu mają na dzieję, że dzięki temu dojdzie do zwiększenia uczestnictwa krajów EECA w inicjatywach 7PR.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania