Skip to main content

Quality and costs of primary care in Europe

Article Category

Article available in the folowing languages:

Koszty nadania priorytetu podstawowej opiece zdrowotnej

Naukowcy europejscy udoskonalili metody badania różnych modeli podstawowej opieki zdrowotnej w krajach UE. Zaproponowana strategia ułatwi podejmowanie decyzji politycznych opartych na wiedzy, aby zwiększyć dostępność opieki zdrowotnej.

Zdrowie

W ramach finansowanego ze środków UE projektu 'Quality and costs of primary care in Europe' (EUPRIMECARE) opracowano metody porównywania modeli podstawowej opieki zdrowotnej w różnych krajach UE. Korzystając z unikalnej metody zbadano sytuację w Niemczech, Estonii, Hiszpanii, we Włoszech, na Litwie, na Węgrzech I w Finlandii, oceniając koszty I jakość służby zdrowia w różnych wymiarach. Zebrane informacje zostały użyte do analizy powiązań pomiędzy tymi dwoma czynnikami, aby opracować zestaw zaleceń dotyczących ulepszania podstawowej opieki zdrowotnej. Opis modeli podstawowej opieki zdrowotnej bazował na systemie obejmującym kilka dziedzin, w tym finansowania, przepisów prawnych, płatności, zorganizowania I zachowań. Przy klasyfikowaniu modeli podstawowej opieki zdrowotnej brano pod uwagę czynniki związane z finansowaniem, strukturą własności, ośrodkami I dostępem do specjalistów. Wstępne zbadanie systemów oceniania kosztów w skali makro ujawniło znaczące rozbieżności w systemach księgowych poszczególnych krajów, przez co analiza porównawcza napotykała na trudności już w punkcie wyjścia. Pod kątem kosztów mikro opracowano szereg sytuacji klinicznych (opisy przypadków), podczas gdy różne składowe kosztów identyfikowano na podstawie kosztorysu bazującego na czynnościach w skali czasu. Podejście mikro stanowiło podstawę dla dokładnego porównywania kosztów w różnych krajach lub w różnych modelach służby zdrowia. Proces oceny jakości rozpoczęto od zogniskowanych wywiadów grupowych zarówno wśród pacjentów, jak I pracowników służby zdrowia. Na podstawie tych rozmów opracowano ankiety dla ludności I pracowników służby zdrowia, aby przeanalizować dostęp do opieki medycznej, sprawiedliwość społeczną w tym zakresie, jej adekwatność I zadowolenie pacjentów oraz pracowników. Aby zbadać zależność pomiędzy kosztami a jakością, uczestnicy projektu skorzystali z zebranych wcześniej informacji (opisy przypadków, ankiety I rejestry kliniczne) I nakreślili cele do realizacji w ramach poszczególnych modeli podstawowej opieki zdrowotnej. Umożliwi to wykazanie potencjału do zmian na lepsze przy uwzględnianiu interesów stron uczestniczących w projekcie I kosztów ulepszeń. Ważnym dla przyszłych analiz wynikiem projektu jest stwierdzenie, że znaczenie doboru modelu podstawowej opieki zdrowotnej dla jakości I kosztów świadczeń należy oceniać w kontekście opieki na innych poziomach. Innymi słowy dobrej jakości usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej mają znaczenie dla całego systemu służby zdrowia z racji wcześniejszego wykrywania chorób, mniejszej liczby przypadków hospitalizowanych, niższych kosztów opieki zdrowotnej I lepszego zdrowia publicznego. Systemy służby zdrowia w Europie są pod naciskiem w związku z wymogiem spełnienia oczekiwań społecznych, migracji I mobilności pacjentów oraz pracowników służby zdrowia, jak również praktycznych skutków rozszerzenia UE. Projekt EUPRIMECARE podkreślił potrzebę stworzenia systemu wspólnotowego bezpiecznej I wydajnej służby zdrowia wysokiej jakości, w której reformowaniu kluczową rolę odgrywa podstawowa opieka zdrowotna.

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania