Skip to main content

Quantitative Failure Consequence Hazard Assessment for Next Generation CO2 Pipelines

Article Category

Article available in the folowing languages:

W kierunku bezpieczniejszego wychwytywania i składowania dwutlenku węgla

W realizowanym niedawno projekcie finansowanym ze środków UE przeanalizowano ryzyko związane z wyciekami gazu z rurociągów transportujących dwutlenek węgla (CO2) wykorzystywanych do jego wychwytywania i składowania (CCS).

Zmiana klimatu i środowisko

Wschodząca technologia, jaką jest CCS, może obniżyć emisje dwutlenku węgla generowane w zasilanych węglem elektrowniach do poziomu bliskiego zeru. Aby wdrożyć tę technologię na dużą skalę, należy upewnić się, że potencjalna awaria rurociągu nie będzie miała poważnego wpływu na środowisko ani ludzkie zdrowie. Tym zagadnieniem zajął się projekt "Quantitative failure consequence hazard assessment for next generation CO2 pipelines" (CO2PIPEHAZ) . Założeniem projektu było opracowanie i przetestowanie precyzyjnych modeli wycieków z rurociągu oraz eksplozji. Naukowcy zbudowali modele przepływu wielofazowego (gazów i cieczy) oraz rozproszenia z rurociągu transportującego CO2 pod ciśnieniem. Modele te poddano walidacji przy użyciu danych uzyskanych ze specjalnie zaprojektowanej instalacji do testowania pęknięć w Chinach. Członkowie projektu wykorzystali połączone modele i dane eksperymentalne do budowy narzędzi oceny ryzyka dla branży CSS. Zespół CO2PIPEHAZ wyprodukował także wytyczne zawierające dobre praktyki do analizy ryzyka i analizę przypadku awarii rurociągu transportującego CO2. Wyniki projektu umożliwiają bezpieczne komercyjne zastosowanie technologii CSS w przyszłości. Z czasem technologia ta pozwoli znacząco zmniejszyć emisje CO2 i dodatnio wpłynąć na ogólny stan środowiska.

Słowa kluczowe

Wychwytywanie i składowania dwutlenku węgla, wyciek gazu, emisje dwutlenku węgla, awaria rurociągu, ocena zagrożenia, rurociąg CO2, ocena ryzyka

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania