Skip to main content

Shaping Egypt’s association to the ERA and Cooperation Action

Article Category

Article available in the folowing languages:

Współpraca między Egiptem a UE

Jeden z projektów europejskich zajął się wspomaganiem współpracy między Egiptem a UE. Programy szkoleniowe umożliwiają zwiększanie potencjału i poprawianie jakości, a nowe partnerstwa pozwoliły wypracować synergie z innymi projektami i zwiększyć udział Egiptu w siódmym programie ramowym (7PR).

Technologie przemysłowe

Egipt ma nadzieję zwiększać swój potencjał badawczy, po części poprzez współpracę z Europą. Korzyści z takiego współdziałania docenia również strona europejska, stąd od 2005 r. weszło w życie kilka umów mających na celu usprawnienie wymiany badawczej. Dalsze wspieranie wymiany przyjęto też za cel finansowanego ze środków UE projektu "Shaping Egypt's association to the ERA and cooperation action" (SHERACA). Inicjatywa obejmująca czterech partnerów była realizowana od grudnia 2009 r. do maja 2013 r. Jej celem było zwiększenie udziału badaczy egipskich w różnorodnych działaniach europejskiej przestrzeni badawczej (EPB) we współpracy z innymi projektami UE o podobnych założeniach. Prace w pierwszych 18 miesiącach projektu przebiegały zgodnie z założonym planem. Skoncentrowano się na zwiększaniu możliwości egipskich doradców w zakresie programów ramowych poprzez program szkoleniowy obejmujący kwestie administracyjne i techniczne. Przyniosło to wyraźną poprawę jakości pomocy udzielanej społeczności badaczy egipskich i zaowocowało zwiększeniem udziału Egiptu w różnego rodzaju zaproszeniach 7PR-2011. Działania projektu SHERACA umożliwiły wypracowanie synergii z innymi projektami regionalnymi, w tym lepsze dzielenie się zasobami i zwiększenie widoczności egipskich badań w Europie. Wydarzenia polityczne, jakie miały miejsce w Egipcie od stycznia 2011 r., wpłynęły na kilka zaplanowanych działań projektu. W związku z zaistniałym opóźnieniem Komisja Europejska zgodziła się na wydłużenie projektu o sześć miesięcy przy utrzymaniu tego samego budżetu. W ramach projektu stworzono łatwy w obsłudze portal internetowy z odpowiednimi treściami. Portal odegrał istotną rolę w tworzeniu więzi i usprawnianiu komunikacji. Członkowie zespołu zajęli się też promowaniem partnerstwa. Osiągnięto to poprzez zwiększanie widoczności egipskiego potencjału badawczego w Europie i ocenianie udziału Egiptu w 7PR pod kątem skuteczności istniejących umów o współpracy. Projekt SHERACA zwiększył potencjał krajowych doradców informujących o programach finansowanych przez UE, stosując szkolenia i analizy porównawcze. Działaniami objęto specjalistów merytorycznych, krajowe punkty kontaktowe, administratorów badań i osoby odpowiedzialne za kontakty z przemysłem. W ramach projektu organizowano też szkolenia, działania rozwijania synergii oraz różne inne wydarzenia i warsztaty. Wyboru prowadzących szkolenia dokonywano na podstawie analiz potrzeb nauczania. Projekt SHERACA umocnił współpracę badawczą między Egiptem a Europą. Inicjatywa między innymi zapewniła dostęp do informacji, poszerzyła zakres istniejących umów wymiany i zidentyfikowała najbardziej obiecujące partnerstwa.

Słowa kluczowe

Współdziałanie, potencjał badawczy, wymiana badawcza, Europejska Przestrzeń Badawcza

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania