Skip to main content

Improving quality and safety in the hospital: The link between organisational culture, burnout, and quality of care

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zapobieganie zjawisku wypalenia zawodowego wśród lekarzy

W ramach finansowanego przez UE projektu zbadano zależność między kulturą szpitalną a wypaleniem zawodowym wśród lekarzy. Działania dostarczyły danych i strategii na rzecz zapobiegania wypaleniu zawodowemu i poprawie opieki nad pacjentami.

Zdrowie

Projekt ORCAB, w którego skład weszło 10 partnerów z dziewięciu krajów, miał na celu stworzenie punktu odniesienia dla czynników organizacyjnych wpływających na dobrostan przedstawicieli służby zdrowia, jakość opieki szpitalnej i bezpieczeństwo pacjentów. W tym wielocentrowym badaniu udział wzięli partnerzy z Bułgarii, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, Chorwacji, Grecji, Irlandii, Portugalii, Rumunii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Projekt ORCAB stworzył zarys określonych czynników szpitalnej kultury organizacyjnej, które nasilają zjawisko wypalenia zawodowego wśród lekarzy oraz przystąpił do monitorowania tego zjawiska i jego związku z jakością opieki szpitalnej. Następnie zespół zidentyfikował odpowiednie oddolne rozwiązania tych problemów i opracował sieć dla zainteresowanych stron służącą komunikacji w sprawie interwencji w celu poprawy jakości opieki. W ramach projektu udało się zrealizować wiele przyjętych założeń. Projekt ORCAB stworzył stronę internetową pełniącą rolę źródła zasobów dla zainteresowanych stron, zapewniającą wskazówki na temat sposobów na obniżenie wypalenia zawodowego. Zespół opracował także 10 systematycznych przeglądów, które dostarczyły opartych na dowodach danych dotyczących tych kwestii, a także zidentyfikował skuteczne interwencje. Do innych osiągnięć można zaliczyć sprawozdania według krajów w sprawie opisywanych zjawisk w rzadko badanych krajach. Choć dla tych krajów nie powstały programy interwencyjne, zespół ORCAB przeprowadził analizy przypadków w oparciu o dane ilościowe i jakościowe. Analizy te mogą posłużyć za podstawę do interwencji w szpitalach. Zespół ORCAB zidentyfikował także trzy luki w ocenie kultury organizacyjnej, jakości opieki i błędu medycznego. Aby je uzupełnić powstały trzy skale do pomiaru tych zmiennych. Narzędzia te zdążyły już dodatnio wpłynąć na tę dziedzinę. Na koniec powstała sieć europejskich szpitali, za pośrednictwem której odkrycia projektu będą nadal rozpowszechniane. Dzięki swoim interwencjom zespół ORCAB poprawił już warunki pracy ponad 3000 pracowników służby zdrowia. Ponieważ zespół ORCAB ma już plany w zakresie zapewnienia dostępu do konsultacji klinikom i szpitalom zainteresowanym zmianą, jego członkowie liczą na dalsze obniżenie zjawiska wypalenia zawodowego wśród lekarzy i poprawę opieki nad pacjentami.

Słowa kluczowe

Zjawisko wypalenia zawodowego wśród lekarzy, kultura szpitalna, opieka nad pacjentem, opieka szpitalna, błąd medyczny

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania