Skip to main content

Advanced Techniques in Computational Mechanics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Przygotowywanie badaczy do zetknięcia z rzeczywistym światem

W ramach projektu finansowanego ze środków UE powstała ogólnoeuropejska sieć zajmująca się szkoleniem początkujących badaczy w zakresie zaawansowanych metod numerycznych z dziedziny mechaniki obliczeniowej.

Gospodarka cyfrowa

W ostatnim dziesięcioleciu pojawiło się kilka wyrafinowanych technik dyskretyzacji, umożliwiających przezwyciężenie ograniczeń metod klasycznych w badaniu zjawisk podlegających prawom mechaniki. Jednakże, mimo ich ogromnego potencjału, naukowcy muszą postarać się spopularyzować takie metody, by były stosowane w rzeczywistych rozwiązaniach przemysłowych. Ponadto, konieczne jest dodatkowe przeszkolenie inżynierów. Finansowany przez UE projekt "Advanced techniques in computational mechanics" (ATCOME) miał na celu wspieranie tworzenia zaawansowanych metod numerycznych dla mechaniki obliczeniowej, głównie na potrzeby konkretnych zastosowań przemysłowych. Jako sieć szkolenia programu Marie Curie Initial Training Network (ITN) projekt poświęcony był szkoleniu młodych badaczy z zakresu bezsiatkowej, nieciągłej metody Galerkina, a także innych skutecznych metod przemieszczania brzegów i powierzchni rozdziału. Wśród badanych zastosowań znalazło się modelowanie problemów mechaniki cieczy i ciała stałego, mechaniki uszkodzeń i pękania, interakcji między cieczą i ciałem stałym, dynamiki szybkich przebiegów przejściowych oraz akustyki fal i drgań. Partnerzy projektu zatrudnili 9 początkujących badaczy. Program szkoleniowy oparto na poszczególnych projektach badawczych, aktywnym udziale w działaniach sieci oraz konkretnych kursach. Projekt ATCOME wniósł istotny wkład w rozwój wiedzy badaczy, a także umocnienie współpracy między nauką i przemysłem w dziedzinie analizy numerycznej. W zwiększeniu widoczności działań prowadzonych w ramach projektu pomogły też dwie konferencje oraz szkoły letnie.

Słowa kluczowe

Mechanika obliczeniowa, początkujący badacze, dyskretyzacja, zastosowanie przemysłowe, mechanizmy numeryczne, metoda Galerkina, mechanika ciała stałego, mechanika pękania, interakcja cieczy z ciałem stałym

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania