Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Poznawanie zasad funkcjonowania instytucji europejskich

W ramach jednej z inicjatyw UE stworzono program szkoleniowy dla młodych badaczy, którzy będą badać kwestię efektywności współdziałania różnych instytucji europejskich.

Technologie przemysłowe

Za cel finansowanego ze środków UE projektu INCOOP (Dynamics of institutional cooperation in the European Union) przyjęto analizę pochodzenia i efektywności instytucji europejskich. Prace skoncentrowano na kooperacyjnych procesach podejmowania decyzji i formułowania polityki w UE, zwracając uwagę na ich wpływ na zmiany instytucjonalne. Cele projektu INCOOP realizowano poprzez cykl programów szkoleniowych. Zorganizowano między innymi program szkoleń akademickich obejmujący seminaria z zakresu teorii i koncepcji, metody badawcze, szkolenia z umiejętności uzupełniających i program stażów. Wszystkie uczelnie partnerskie pomyślnie rekrutowały jednego lub dwóch badaczy, z uwzględnieniem zarówno badaczy rozpoczynających karierę, jak i doświadczonych. Rekrutowani badacze zajęli się pracami nad systematycznym analizowaniem różnych form współpracy w różnych kontekstach instytucjonalnych, współpracując z badaczami wizytującymi z instytucji UE. Badania programowe prowadzono w formie analiz przypadków. Prace badawcze umożliwiły ukończenie i pomyślne obronienie trzech doktoratów. W stosownych przypadkach stypendyści doktoranccy odbywali też staże w instytucjach UE, w tym Komisji Europejskiej, Parlamencie Europejskim i Centrum Studiów nad Polityką Europejską. Artykuły badaczy (zarówno początkujących, jak i doświadczonych) były publikowane w prestiżowych pismach, a wyniki prac prezentowano na konferencjach międzynarodowych w Europie i na świecie. Odbyły się cztery warsztaty poświęcone teoriom i koncepcjom, a niektóre z poruszanych tematów to "Współpraca między instytucjami w relacjach zewnętrznych UE i pomiędzy filarami ustrojowymi" oraz "Podejścia teoretyczne do badań nad instytucjami". Kolejne dwa warsztaty dotyczyły metod badawczych. Uzupełnienie każdego warsztatu stanowił specjalistyczny program rozwijania umiejętności obejmujący między innymi sporządzanie analiz politycznych i staranie się o granty badawcze. Prace projektu INCOOP pozwoliły lepiej poznać funkcjonowanie organizacji europejskich, a przy tym stworzyć naukowcom liczne okazje do prowadzenia badań na ten temat.

Słowa kluczowe

Instytucje UE, współpraca instytucjonalna, szkolenia akademickie, rozwijanie kwalifikacji, staż

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania