Skip to main content

Diffuse-Optical Monitor of Cerebral Hemodynamics after rtPA Administration in Acute Ischemic Stroke

Article Category

Article available in the folowing languages:

Szybkie podjęcie monitoringu w celu zmniejszenia uszkodzeń spowodowanych przez udar

Udar niedokrwienny, który polega na zablokowaniu tętnicy w mózgu, wymaga natychmiastowej pomocy medycznej. W ramach projektu UE opracowano instrumenty do monitorowania występowania istotnych skutków udaru, kiedy pacjent przebywa w izbie przyjęć.

Zdrowie

Udar niedokrwienny stanowi główną przyczynę długotrwałej niesprawności w Europie i Stanach Zjednoczonych. Pomimo sukcesu, jaki obecnie odnosi rekombinowany tkankowy aktywator plazminogenu (rtPA), choroba utrzymuje się u około połowy wszystkich pacjentów. Chirurgom potrzebne są natychmiastowe informacje, czy w miejscu skrzepu powstały nowe szlaki w trakcie procesu nazywanego rekanalizacją. W ramach projektu "Diffuse-optical monitor of cerebral hemodynamics after rtPA administration in acute ischemic stroke" (RTPAMON) połączono badania prowadzone przez biofizyków zajmujących się medycyną oraz neurologów-klinicystów, a jego celem jest opracowanie odpowiednich urządzeń. Badacze opracowali trzy generacje urządzeń monitorujących. Dzięki pozytywnym wynikom urządzeń pierwszej generacji określono wskaźnik reaktywności naczyń mózgowych (CVR) u zdrowych ochotników. W badaniach projektu RTPAMON wykonywano optyczne pomiary światła rozproszonego wraz z pomiarami uzyskanymi za pomocą przezczaszkowej ultrasonografii dopplerowskiej. W drugiej fazie na podstawie uzyskanych informacji zwrotnych wyeliminowano problemy widoczne w fazie pierwszej. W badaniach wykorzystujących drugą generację urządzeń opracowano dane dotyczące zmian CVR wskutek uszkodzeń tętnic szyjnych w porównaniu z osobami zdrowymi. Występowały znaczące różnice w reakcji mikro- i makronaczyniowej. Ponieważ urządzenie drugiej generacji jest stosowane w szpitalach, neurolodzy współpracujący w ramach projektu RTPAMON zostali przeszkoleni w jego obsłudze. Lekarze zbierali dane od grupy pacjentów w trakcie wstępnego podziału pacjentów w izbie przyjęć, podczas którego podawano rtPA. Opracowanie urządzenia trzeciej generacji doprowadziło do utworzenia wydzielonej spółki o nazwie HemoPhotonics. Nowe warunki doprowadzą do skomercjalizowania tej technologii w szeregu zastosowań.

Słowa kluczowe

Udar niedokrwienny, rtPA, rekanalizacja, urządzenia monitorujące, wskaźnik reaktywności układu mózgowo-naczyniowego, badanie dopplerowskie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania