Skip to main content

Mobile Assistance for Groups Individuals within the Community - STROKE REHABILITATION

Article Category

Article available in the folowing languages:

Najnowocześniejsza technologia pozwala odzyskać sprawność pacjentom po udarze mózgu

W instytucjach ochrony zdrowia i opieki społecznej brakuje personelu oraz środków finansowych, aby zapewnić odpowiednią terapię domową pacjentom po udarze mózgu. Potrzebne są innowacyjne metody wypełniania luk w opiece nad pacjentami po udarze mózgu w Europie.

Zdrowie

Wspólnotowe instytucje ochrony zdrowia i opieki społecznej potrzebują wsparcia, aby pomóc pacjentom po udarze mózgu odzyskać sprawność w wystarczającym stopniu. Poprzez wykorzystywanie nowatorskich rozwiązań i ulepszanie systemów opieki z wykorzystaniem nowych innowacyjnych technologii i rozwiązań można przedefiniować podejście do opieki i poprawy dobrostanu pacjentów w całej Europie, zwiększając jednocześnie szanse na powrót do zdrowia po udarze mózgu.

Nowe sposoby świadczenia usług opieki zdrowotnej i społecznej

Istotny jest wkład nieformalnych opiekunów pacjenta – jego rodziny i sieci społecznej. Wyzwaniem pozostaje jednak wspieranie tego typu opiekunów. Pomimo postępów w rozwoju technologii wspomagających pacjentów, na rynku nie ma systemu, który usprawniłby rehabilitację domową. Co więcej, żadne istniejące rozwiązania nie są zintegrowane z usługami świadczonymi przez instytucje opieki zdrowotnej i społecznej. W rezultacie nabywcy z sektora publicznego nie mogą wykorzystywać przetargów otwartych do wdrażania efektywnej technologii niwelującej słabości systemu. „Niedrogie narzędzie, które może być bezpiecznie stosowane w domu, aby pomóc pacjentom wykonywać ćwiczenia ruchowe, stanowi wartość dodaną dla systemu opieki zdrowotnej, zarówno dla pacjentów, jak i personelu medycznego”, mówi Rachael McKibbin, kierowniczka Inicjatywy Badawczej Małych Przedsiębiorstw w Business Services Organisation, odpowiedzialna za koordynację finansowanego ze środków UE projektu MAGIC. Zespół projektu MAGIC uznał zamówienia przedkomercyjne (ang. Pre-Commercial Procurement, PCP) za najlepszą metodę zachęcania rynku do uzupełnienia wspomnianych braków poprzez opracowywanie nowoczesnych produktów. Aby wesprzeć rehabilitację pacjentów po udarze mózgu, partnerzy projektu wykorzystali PCP do zidentyfikowania nowych technologii i usług. Przeprowadzili oni procedurę PCP w formie międzynarodowego konkursu ofert.

Nowoczesne technologie dla osób, które przeszły udar mózgu

W ramach konkursu ofert PCP dostawcy opracowali i przetestowali swoje rozwiązania w Irlandii Północnej i we Włoszech. Jednym z rozwiązań było włączenie gier komputerowych wykorzystujących wirtualną rzeczywistość do systemu rehabilitacji udaru mózgu w celu udoskonalenia obecnie stosowanych metod. Inne dotyczyło nowego wyrobu medycznego do rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu w domu za pomocą zakładanych na ciało czujników i mechanizmu biofeedback do ćwiczeń całego ciała oraz inteligentnych przedmiotów do rehabilitacji rąk i ramion. Ostatnim rozwiązaniem była oparta na uczeniu maszynowym platforma bezprzewodowa przeznaczona do użytku w domach pacjentów. Zaspokaja ona ich specyficzne potrzeby rehabilitacyjne, umożliwiając terapeutom personalizację ćwiczeń, zapewniając ciągły monitoring i informacje zwrotne dotyczące ich wykonywania. Ta ogólna procedura przeprowadzona przez zespół projektu MAGIC będzie stanowić podstawę przyszłych krajowych procedur PCP. Organizacje publiczne w całej UE zapoznają się z procesem oraz narzędziami PCP i wykorzystają je do własnych potrzeb. Ostatecznym celem jest wykorzystanie PCP w poszukiwaniu rozwiązań powszechnych problemów zdrowotnych poprzez rozwój innowacyjnych technologii. Badania kliniczne wykazały skuteczność opracowanych rozwiązań technologicznych. Zarówno pacjenci, jak i lekarze wyrazili pozytywne opinie. Dzięki proponowanym przez zespół projektu MAGIC rozwiązaniom pacjenci mogą wracać do zdrowia w domu, korzystając z szeregu ćwiczeń i aktywności opracowanych specjalnie dla nich. Pracownicy instytucji ochrony zdrowia i opieki społecznej będą w stanie rejestrować oraz analizować dane każdego pacjenta i na ich podstawie dostosowywać trudność ćwiczeń.

Słowa kluczowe

MAGIC, udar mózgu, rehabilitacja, pacjent po udarze, opieka, opieka zdrowotna i społeczna, zamówienia przedkomercyjne, opieka zdrowotna

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania