Skip to main content

Assessing the role of economic instruments in policy mixes for biodiversity conservation and ecosystem services provision (POLICYMIX)

Article Category

Article available in the folowing languages:

Usprawnienia w dziedzinie polityki ochrony przyrody

Ocena obowiązujących obecnie polityk europejskich w sprawie ochrony przyrody i bioróżnorodności pozwoliła lepiej zrozumieć, w jaki sposób różne instrumenty współdziałają ze sobą, przynosząc znaczne korzyści dla środowiska.

Zmiana klimatu i środowisko

W ramach finansowanego przez UE projektu POLICYMIX przyjrzano się instrumentom gospodarczym w zakresie ochrony bioróżnorodności i świadczenia usług ekosystemowych w oparciu o ocenę polityk i zaangażowanie zainteresowanych stron. Zweryfikowano globalne użycie kluczowych instrumentów gospodarczych oraz dowodzenia i kierowania w dziedzinie ochrony przyrody, identyfikując oddziaływania społeczne i skuteczność polityki. Partnerzy projektu zarysowali także wymogi prawne i czynniki instytucjonalne dotyczące włączenia dynamicznych instrumentów gospodarczych do zestawu środków politycznych na różnych poziomach zarządzania. Działania te pozwoliły zidentyfikować najefektywniejsze i najbardziej opłacalne instrumenty polityki. Badacze przeprowadzili także szczegółowy przegląd obszarów chronionych i celów w zakresie ochrony bioróżnorodności w lasach, hodowlach leśnych i agroleśnictwie. Zespół POLICYMIX zbadał opłaty za usługi ekosystemowe, ekologiczne transfery fiskalne, ulgi podatkowe, certyfikacje leśne. Badacze dokładnie przyjrzeli się interakcjom tych instrumentów gospodarczych z innymi politykami publicznymi, takimi jak przepisy w sprawie podziału na strefy użytkowania gruntów w zestawach środków politycznych na rzecz zarządzania bioróżnorodnością i ekosystemami. W projekcie opracowano wstępne wytyczne, sprawozdania i streszczenia techniczne służące ocenie wpływu tych instrumentów gospodarczych na ochronę przyrody, kosztów i korzyści płynących z usług ekosystemowych, oddziaływania na społeczeństwo i dopasowania instytucjonalnego. Prace przeprowadzono w oparciu o analizy przypadku i szereg konferencji naukowych. Wyniki zostaną opublikowane na łamach czasopism naukowych. Naukowcy określili także, do jakiego stopnia można dokonać transferu kształtu polityki z Europy do Ameryki ‎Łacińskiej i czego Europa może się nauczyć na podstawie doświadczeń z użyciem innowacyjnych instrumentów stosowanych w Ameryce ‎Łacińskiej. Dostępny jest już internetowy zestaw narzędzi do analizy środków politycznych oraz wytyczne. Zestaw narzędzi zawiera programowany agentowo model komputerowy, który umożliwia użytkownikom eksperymentowanie z różnymi kombinacjami kosztów i korzyści publicznych i prywatnych wynikających z instrumentów polityki w symulowanym krajobrazie leśnym. Projekt POLICYMIX wniósł wkład w dialog w Quito na temat zwiększania finansowania na rzecz bioróżnorodności pod patronatem Konwencji o różnorodności biologicznej. Obejmowało to ocenę mechanizmów finansowych i wyzwań względem celów konwencji dotyczących ochrony przyrody, a także zrównoważone użycie i udostępnianie zasobów genetycznych. Projekt wspiera wspólnotową strategię ochrony różnorodności biologicznej 2020, której założeniem jest wdrażanie przepisów UE w zakresie ochrony ptaków i siedlisk, poza zachowaniem i poprawą stanu ekosystemów. Wyniki projektu zachęcą także sektory leśnictwa i rolnictwa do zwiększania bioróżnorodności, zwiększając w ten sposób zaangażowanie Europy w zapobieganie utracie globalnej różnorodności biologicznej.

Słowa kluczowe

Ochrona, bioróżnorodność, instrumenty gospodarcze, zestaw środków polityki, usługi ekosystemowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania