Skip to main content

The functions of mTOR complex subunits Rictor and Raptor in myelination

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe spojrzenie na demielinizację

Wyjaśnienie podstawowych mechanizmów mielinizacji ma duże znaczenie dla neurobiologii klinicznej. Mając to na uwadze, naukowcy europejscy koncentrowali się na roli białka będącego celem rapamycyny u ssaków (mTOR) w szlaku wytwarzania mieliny.

Zdrowie

Osłonka mielinowa aksonów jest niezbędna dla przekaźnictwa nerwowego. Działa ona jak izolacja przewodu, pozwalając zachować sygnał i przekazywać go dalej. W takich schorzeniach, jak stwardnienie rozsiane, utrata osłonki mielinowej ma dramatyczne konsekwencje dla funkcjonowania układu nerwowego. Wyjaśnienie procesów molekularnych odpowiadających za mielinizację mogłoby przyczynić się do odkrycia nowych metod leczenia chorób demielinizacyjnych. W tym kontekście naukowcy z finansowanego przez UE projektu "The functions of mTOR complex subunits Rictor and Raptor in myelination" (MTORC IN MYELINATION) koncentrowali się na wyjaśnieniu roli szlaku z udziałem białka mTOR. Szlak ten jest głównym regulatorem wzrostu i metabolizmu komórek, i jest ściśle powiązany ze szlakiem sygnałowym białka PI3K-Akt. Ten drugi szlak wydaje się uczestniczyć w regulacji wytwarzania mieliny przez komórki Schwanna, a następnie tworzeniu z niej osłonek neuronalnych. Członkowie projektu MTORC IN MYELINATION analizowali rolę szlaku sygnałowego mTOR w obwodowym układzie nerwowym. W tym celu przeprowadzili delecję podjednostek Raptor i Rictor w dwóch kompleksach mTOR, odpowiednio mTORC1 i mTORC2. Następnie analizowali wpływ tych delecji na wytwarzanie mieliny przez komórki Schwanna. Analizowali też komórki nerwowe transgenicznych myszy z wyciszoną ekspresją wybranych genów w różnych punktach czasowych i rozwoju, aby uchwycić występujące u nich zmiany morfologiczne i biochemiczne. Komórki nerwowe bez podjednostki Raptor wykazywały zaburzenia mielinizacji, zarówno podczas rozwoju osobniczego, jak i regeneracji po urazie. Szlaki sygnałowe następujące po mTOR również były poważnie zaburzone, co skutkowało nieprawidłowym wytwarzaniem mieliny. Dane uzyskane podczas tego badania ukazały znaczenie szlaku mTOR dla właściwego wytwarzania mieliny i pozwoliły odkryć nowe cząsteczki docelowe dla interwencji terapeutycznych. Aktywacja farmakologiczna mTOR, która jest analizowana w innych badaniach, może znaleźć zastosowanie również w leczeniu zaburzeń demielinizacyjnych.

Słowa kluczowe

Mielinizacja, mTOR, stwardnienie rozsiane, Rictor, Raptor, komórka Schwanna, neurony

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022