Skip to main content

Compressed Sensing for Remote Imaging in Aerial and Terrestrial Surveillance

Article Category

Article available in the folowing languages:

Monitoring wideo wysokiej jakości

Zespół wywodzący się z UE stworzył nowe możliwości przesyłania wysokiej jakości wideo z teledetekcji. Lepsze techniki kompresji przezwyciężyły wcześniejsze ograniczenia, zwiększając skuteczność dronów o małej mocy i oferując nowe zastosowania w słabym świetle.

Gospodarka cyfrowa

Niektóre rodzaje systemów teledetekcji, w tym bezzałogowe statki powietrzne i czujniki naziemne, są często stosowane zarówno w wojskowymi, jak i cywilnym monitoringu. Chociaż takie systemy oferuję doskonałe możliwości i wygodę, to ich wydajność jest ograniczona w zakresie przesyłania wideo wysokiej jakości. Finansowany ze środków UE projekt the CS-ORION (Compressed sensing for remote imaging in aerial and terrestrial surveillance) miał na celu poprawę tego stanu rzeczy. Obecny sprzęt do teledetekcji może zapewnić jedynie strumieniową transmisję wideo niskiej jakości. Celem projektu było opracowanie technik kompresji dla poprawy wszystkich etapów, od rejestracji po odtworzenie, zapewniając tym wideo z teledetekcji wyższej jakości. Czteroosobowe konsorcjum działało przez cztery lata, począwszy od września 2010 r. Zespół zaprojektował technikę kompresji wideo dla przezwyciężenia ograniczeń metod MPEG i MJPEG. Wyniki można by zastosować w lekkich urządzeniach o ograniczonych zasobach. Badania zaowocowały metodą klasyfikacji wideo na podstawie jego skompresowanych cech. Metoda ta nadawała się do systemów decyzyjnych o niskiej mocy i ograniczonych zasobach. Dodatkowym rezultatem był system obrazowania z aktywną rozpiętością, potrafiący uzyskać wysokiej jakości głębię rekonstrukcji mapy na podstawie mniejszej liczby ramek. Zespół zbadał obrazowanie o dużej rozpiętości tonalnej, uzyskując metodę wymagającą mniej obrazów o niskiej rozpiętości dynamicznej. Zastosowano ramy oszczędnego próbkowania dla zapewnienia dokładnej lokalizacji w oparciu o pomiary siły sygnału, co zmniejszyło również ilość przesyłanych informacji. Inne innowacje, obejmujące wdrożenie centralnej jednostki obliczeniowej modułu oszczędnego próbkowania wideo lub nowatorską architekturę obrazowania widmowego, również doprowadziły do poprawy kompresji i wydajności. Zespół opracował także metodę poprawiania obrazów zarejestrowanych w słabych warunkach oświetleniowych w oparciu o ramy matematyczne reprezentacji oszczędnej. Projekt CS-ORION uzyskał wzrost wydajności w zakresie kompresji i przesyłania strumieniowego wideo z teledetekcji. Osiągnięcia te stanowią obietnicę zwiększenia możliwości monitoringu.

Słowa kluczowe

Monitoring, teledetekcja wideo, kompresja, wideo wysokiej jakości, zdalne obrazowanie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania