Skip to main content

Accurate Nuclear Data for nuclear Energy Sustainability

Article Category

Article available in the folowing languages:

Zwiększanie dokładności danych jądrowych

Finansowany przez UE projekt dokonał postępów w zakresie pomiaru, oceny i walidacji krytycznych danych jądrowych w celu dostosowania wymogów dotyczących dokładności konstrukcji reaktora. W zasadzie nie powinno być potrzeby dostosowywania danych do szeregu eksperymentów integralnych.

Energia

Technologie w zakresie podziału, transmutacji i redukcji odpadów to ważny komponent zrównoważoności energii jądrowej w istniejących i przyszłych szybkich reaktorach IV generacji. Aby zbudować nowe reaktory jądrowe i cykle paliwowe, należy jednak zwiększyć dokładność powiązanych danych i modeli. W finansowanym przez UE projekcie "Accurate nuclear data for nuclear energy sustainability" (ANDES) wiele uwagi poświęcono uzyskaniu wysokiej jakości danych dotyczących kluczowych izotopów oraz reakcji o najniższej możliwej nieoznaczoności. W szczególności naukowcy położyli nacisk na poprawę danych dotyczących rozpadu w odniesieniu do kinetyki reaktora, a także izotopów aktynowców i przekrojów czynnych na wychwyt neutronów. Zespół ANDES połączył wybrane dane różnicowe z eksperymentami integralnymi w kilku obiektach najwyższej światowej klasy, aby dostarczyć specyficznych i uzupełniających informacji na temat domen nisko-, średnio- i wysokoenergetycznych. Uzupełniająca rola metod różnicowych i integralnych miała za zadanie spełnić pożądaną dokładność konstrukcji reaktora. Naukowcy poprawili ponadto zarządzanie nieoznaczonością i kowariancją w ramach procesu ewaluacji. Jednocześnie szkolenie młodych naukowców i inżynierów powinno zapewnić przyszłą dostępność wykwalifikowanej siły roboczej. Naukowcy przeanalizowali dane uzyskane z pomiarów różnicowych dotyczące sprężystego rozpraszania uranu i reakcji, a także rozszczepiania niskich aktynowców. Zespół ANDES opracował kody do oceny danych różnicowych, przypisując nieoznaczoność i kowariancję do danych podstawowych i do uwzględnienia nieoznaczoności i kowariancji w symulacjach neutronowych. Narzędzia te rozszerzono do użytku w reaktorach i cyklach paliwowych. Poprzez opracowanie nowatorskich narzędzi naukowcy dokonali także postępów w interpretacji i poprawie danych uzyskanych z eksperymentów integralnych. Do innych osiągnięć należy ocena i dalsza poprawa modeli jądrowych stosowanych w domenach wysokoenergetycznych oraz uzyskanie nowych danych do wysokoenergetycznych reakcji jonów światła. Poprzez udoskonalenie prognozowania modelowego, zespół ANDES umożliwił oszacowanie nieoznaczoności w wysokoenergetycznym regionie 100–600 MeV. Zespół ANDES poświęcił wiele wysiłku szerokiemu i efektywnemu rozpowszechnianiu rezultatów projektu za pośrednictwem Agencji Energii Jądrowej (NEA) oraz Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (IAEA).

Słowa kluczowe

Dane jądrowe, reaktor, konstrukcje reaktora, podział, transmutacja, redukcja odpadów, energia jądrowa, cykl paliwowy, zrównoważoność energii jądrowej, dane dot. rozpadu, kinetyka reaktora, domeny wysokoenergetyczne, symulacje neutronowe, modele jądrowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania