Skip to main content

Quantum Networks Via Quantum Optical Systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Kolejny krok w badaniach nad technologiami kwantowymi

W ramach projektu finansowanego ze środków UE wspierano badania nad sieciami kwantowymi.

Technologie przemysłowe

Technologie wykorzystujące zjawiska kwantowe, takie jak kontrolowane generowanie, manipulowanie i charakteryzacja stanów kwantowych i sprzęganie, są radykalnie odmienne od technologii tradycyjnych. Rozwiązania takie wiążą się z ogromnymi wyzwaniami, których pokonanie wydawało się jeszcze kilka lat temu niemożliwe. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu "Quantum networks via quantum optical systems" (QUANTNET) przygotowali podstawy matematyczne dla stworzenia sieci kwantowych, które stanowią jeden z fundamentów przyszłych technologii kwantowych. Głównym celem projektu było dokładniejsze poznanie możliwości i ograniczeń manipulowania stanami kwantowymi materii przy pomocy kwantowych granic między światłem i materią. Naukowcy wyprowadzili szereg różnych zależności, które mogą pomóc w analizie mechanizmu defazowania w prostych systemach kwantowych. Oparto je na analitycznym rozwiązaniu równania Blocha dla dwustanowego modelu Demkova. Inna część projektu QUANTNET dotyczyła badania analitycznych metod rozkładu na czynniki i ich zastosowania do spójnej kontroli kwantowej w oparciu o silną transformację. Podejście to uogólniono pod kątem przypadków, w których dwa podzbiory posiadają jednakowe rozstrojenie. Naukowcy badali też koherentne wzbudzanie prostego dwustanowego systemu kwantowego przez zewnętrzne pole o kształcie czasowym Lorentza i znaleźli dokładne oraz przybliżone rozwiązania. Znaleziono też dokładne rozwiązanie opisujące model Hestona, będący najszerzej znanym modelem procesów stochastycznych w obliczeniach matematycznych stosowanych w dziedzinie finansów. Od początku realizacji projektu QUANTNET przetwarzanie informacji kwantowych i procesy stochastyczne należały do głównych obszarów badań w partnerskim instytucie. Badania te pozwoliły na nawiązanie współpracy z prywatnymi firmami, zajmującymi się zastosowaniami modelowania stochastycznego w finansowych instrumentach pochodnych.

Słowa kluczowe

Technologie kwantowe, sieć kwantowa, kwantowy system optyczny, granica między światłem i materią, dwufazowy system kwantowy, proces stochastyczny, przetwarzanie informacji kwantowych

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania