Skip to main content

NEUROanatomy, neurochemistry and genotype: genetic diversity and division of labour in leaf-cutting ANTs

Article Category

Article available in the folowing languages:

Neuroróżnorodność u mrówek parasolowych

Europejskie badanie dostarcza dowodów na istnienie mechanizmów neuronowych, które determinują zachowanie się i role samców mrówek parasolowych.

Zdrowie

W przeprowadzonym niedawno badaniu odkryto, że genotyp mrówki parasolowej (Acromyrmex echinatior) wpływa na określone aspekty specjalizacji kast. Ogólnie rzecz biorąc, w badaniu tym uwzględniono takie czynniki, jak rola środowiska, elastyczność behawioralna oraz zmienność genotypiczna. Mrówki z jednej kolonii posłużyły za organizmy modelowe. Posiadają one jedną królową, która rodzi potomstwo płodzone przez wielu partnerów (patrylinearność), które żyją we wspólnym środowisku i są wyspecjalizowane behawioralnie. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu NEUROANT wykorzystali sekwencjonowanie mikrosatelitarne do scharakteryzowania genotypów różnych kast tych owadów. Aby określić neuromechanizmy zmienności genetycznej dotyczącej podziału pracy, przeanalizowano różnice neurochemiczne i neuroanatomiczne. Wyniki tych analiz wskazują, że morfologia makroskopowa mózgu różni się w bardzo niewielkim stopniu między wyspecjalizowanymi robotnicami (cztery kasty) czy też między samcami. Zaobserwowano jednak różnice w poziomie aminy biogennej związanym z dopaminą, serotoniną i oktopaminą. Osobniki żerujące miały wyższy poziom dopaminy i oktopaminy oraz większy stosunek oktopaminy do serotoniny niż robotnice zajmujące się usuwaniem odpadów. Patrylinearność nie wydaje się mieć wyraźnego bezpośredniego wpływ na poziom amin biogennych, ale wpływa na wielkość ciała. Omawiane badanie dostarczyło konkretnych danych na temat ważnej roli neurochemii w mechanizmach behawioralnych o podłożu genetycznym. Genetyczne podstawy specjalizacji behawioralnej mogą jednak znajdować się po wpływem innych czynników.

Słowa kluczowe

Mrówka parasolowa, genotyp, specjalizacja kast, patrylinearność, neuromechanizm, neurochemiczne, neuroanatomiczne, amina biogenna, dopamina, serotonina i oktopamina

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Postępy naukowe
Gospodarka cyfrowa
Bezpieczeństwo
Zdrowie

22 Czerwca 2022