Skip to main content

International Cooperation for the Advancement of Research on the Underlying System of Human Thermoregulation

Article Category

Article available in the folowing languages:

Badania nad termoregulacją u ludzi

Stres termiczny stanowi zagrożenie dla najbardziej narażonych populacji, np. niemowląt, osób starszych i osób cierpiących na choroby krążenia i choroby układu oddechowego. W ramach finansowanych ze środków UE badań zbadano mechanizmy regulacji temperatury i udarów cieplnych w celu usprawnienia strategii zapobiegawczych.

Zdrowie

Projekt ICARUS (International cooperation for the advancement of research on the underlying system of human thermoregulation) uruchomiono w celu ograniczenia zachorowalności i umieralności wynikających z narażenia na ciepło. Głównym celem wspólnego programu wymiany było wsparcie przyszłego rozwoju wielonarodowego ośrodka doskonalenia w dziedzinie fizjologii środowiskowej. Cel osiągnięto dzięki wymianom personelu badawczego pomiędzy czołowymi placówkami badawczymi w Europie i znanym na całym świecie centrum badawczym w Cape Town, w RPA. Partnerzy z Grecji, Holandii Słowenii i RPA zajęli się różnymi aspektami termoregulacji u ludzi i jej skutkami w ramach prowadzonych wspólnych badań, zakładanych sieci oraz organizowanych szkoleń i warsztatów badawczych. Nawiązali długotrwałą współpracę dotyczącą środowiskowego narażenia na ciepło, która wspomoże wprowadzania usprawnień w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego. Nieco ponad jedną trzecią personelu badawczego stanowili początkujący badacze, a pozostali mieli duże doświadczenie. Wspólne badania prowadzono w dziedzinie cieplnych i niecieplnych czynników wpływających na neuronalne mechanizmy regulacji temperatury. Dodatkowo oceniono równowagę cieplną organizmu oraz częstotliwość pocenia się podczas sukcesywnych sesji ćwiczeniowych przy pomocy kalorymetrii pośredniej i kalorymetrii całego ciała. Dzięki trzem wspólnym warsztatom tematycznym i różnym seminariom zapewniono ustrukturyzowane środowiska wymiany wiedzy i informacji, wspomagające proces uczenia się. Praca w sieci również wspomogła skuteczne dzielenie się danymi i innymi powszechnymi zasobami. Dzięki badaniom naukowym wzmocniono wiedzę na temat wpływu długotrwałego narażenia na zimno na metabolizm oraz wpływu braku aktywności (czynnik nietermiczny) na regulację temperatury. Poszerzono również wiedzę na temat udarów cieplnych wynikających z ćwiczeń, interpretacji fizjologii środowiskowej oraz możliwości zwiększenia tolerancji na ciepło podczas aktywności w symulowanych warunkach pustynnych. Dzięki wspólnym badaniom lepiej poznano mechanizmy regulacji temperatury. Na podstawie działań prowadzonych w ramach projektu i jego wyników można opracować bardziej skuteczne metody zapobiegania udarom cieplnym oraz zmniejszyć umieralność.

Słowa kluczowe

Termoregulacja, stres termiczny, regulacja temperatury, udar cieplny, fizjologia środowiskowa

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania