Skip to main content

Advances in Horizontal Merger Policy and Selected Public Policy Topics

Article Category

Article available in the folowing languages:

Odpowiednia polityka działań związanych z fuzjami poziomymi

Naukowcy zajęli się badaniem reguł kontrolowania fuzji poziomych w celu zwiększenia skuteczności wdrażania norm związanych z interesem konsumenta.

Technologie przemysłowe

Interes konsumenta to korzyści, jakie poszczególne osoby czerpią z konsumpcji towarów i usług. Połączenie przedsiębiorstw z tej samej branży określane jest mianem fuzji poziomej. Uczestnicy projektu HM-PP (Advances in horizontal merger policy and selected public policy topics) dogłębnie zbadali problematykę konsolidacji działalności biznesowej, która ma miejsce w przypadkach, gdy dwie firmy działają w tej samej branży jako konkurenci oferujący te same towary lub usługi. Fuzje poziome występują często w branżach, w których działa mniej firm, ponieważ tam konkurencja jest zwykle większa, a efekty synergiczne i możliwości zwiększenia udziału w rynku są dla łączących się firm z takiej branży znacznie większe. W ujęciu antymonopolistycznym zdaniem niektórych analityków celem jest zmaksymalizowanie nadwyżek konsumentów, natomiast zdaniem innych pod uwagę należy wziąć również nadwyżki producentów. Według naukowców w aktualnej polityce kontroli fuzji nie bierze się zwykle pod uwagę reakcji strategicznych firm na tę politykę. W głównym modelu zastosowanym w badaniach założono, że firmy nie są pasywnymi obiektami polityki ani przed, ani po fuzji lub próbie jej przeprowadzenia. W tym modelu firmy uwzględniają politykę kontrolowania fuzji przy podejmowaniu strategicznych decyzji dotyczących cen, a także innych decyzji, szczególnie tych, które związane są z pozycjonowaniem produktów. W tym scenariuszu firmy mogą reagować na blokowanie fuzji zwiększeniem zróżnicowania bazy produktowej. Takie zwiększenie zróżnicowania zmniejsza konkurencję cenową, w związku z czym ceny wynikające z blokowania fuzji nie są tak niskie, jak należałoby oczekiwać. Z tego modelu wynika, że w obecnej polityce kontrolowania fuzji można jeszcze wprowadzić usprawnienia. Uczestnicy projektu zbadali optymalną politykę fuzji poprzez zastosowanie serii modelowanych teoretycznie gier o coraz większej złożoności. Był to pierwszy etap tego projektu. Na drugim etapie skoncentrowano się na empirycznych programach badawczych z zakresu wybranych zagadnień polityki publicznej. Celem było przeanalizowanie polityk społecznych i ekonomicznych w Europie oraz na świecie. Wśród analizowanych zagadnień znalazły się: zagrożenia moralne związane z ubezpieczeniami społecznymi, porównanie opieki formalnej i nieformalnej, wydatki na obronność oraz przedsiębiorstwa społeczne. Badacze ukończyli projekt finansowany ze środków UE i opublikowali uzyskane wyniki w Internecie.

Słowa kluczowe

Fuzja pozioma, interes konsumenta, polityka łączenia przedsiębiorstw, polityka publiczna, konsolidacja działalności biznesowej

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania