Skip to main content

Implementing and using patient-level information and costing systems

Article Category

Article available in the folowing languages:

Lepsze rachunki kosztów dla poprawy opieki zdrowotnej

Szczegółowe zbadanie sposobu poprawy procedur dotyczących rachunków kosztów stosowanych przez opiekę zdrowotną może poprawić funkcjonowanie służby zdrowia w Europie.

Zmiana klimatu i środowisko

Usprawnienie procedur dotyczących rachunków kosztów stosowanych przez krajowe systemy opieki zdrowotnej w Europie może doprowadzić do poprawy jakości danych na temat kosztów i radykalnie usprawnić opiekę zdrowotną. W ramach finansowanego przez UE projektu PLICS (Implementing and using patient-level information and costing systems) zbadano, w jaki sposób stosowanie rachunkowości zarządczej może usprawnić procesy organizacyjne, funkcjonowanie oraz poprawić rentowność publicznych systemów opieki zdrowotnej. Dotychczas publiczne podmioty świadczące opiekę zdrowotną nie były w stanie gromadzić danych wysokiej jakości na temat kosztów powiązanych z ich obszarem działalności, co stanowi kwestię o kluczowym znaczeniu w czasach kryzysu finansowego. Jest to szczególnie istotne dla decydentów, którzy muszą ograniczać koszty, jednocześnie zachowując odpowiedni poziom świadczenia usług opieki zdrowotnej. Z tego powodu zespół projektu zbadał dynamikę mającą wpływ na narzędzia i wyniki rachunkowości zarządczej oraz związanych z nią zachowań. Przyjrzano się, w jaki sposób tego typu narzędzia wpływają na jakość informacji dotyczących kosztów i na samą opiekę zdrowotną, definiując dodatkowo sposoby poprawy krajowych wytycznych. Upraszczając, w ramach projektu zbadano z czym wiążą się koszty, a nie przez co są generowane, skupiając się na usprawnianiu procesów związanych ze służbą zdrowia, zamiast na poprawie funkcjonowania działów lub jednostek. Co ważne, zespół ocenił, w jaki sposób projekt PLICS jest wdrażany w brytyjskim państwowym systemie opieki zdrowotnej. Zbadano dostępność literatury poświęconej temu zagadnieniu oraz dokonano analizy w oparciu o wyniki kwestionariuszy, wywiadów i spotkań. Wyniki zaprezentowano za pośrednictwem publikacji naukowych, prezentacji, forów dyskusyjnych, warsztatów i szeregu sprawozdań, co przyniosło nieocenione informacje na temat sposobu poprawy procedur dotyczących rachunku kosztów, ostatecznie usprawniając funkcjonowanie służby zdrowia.

Słowa kluczowe

Opieka zdrowotna, systemy ewidencji kosztów, oszczędność kosztów, rachunkowość zarządcza, rachunki kosztów

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania

Kształtowanie polityki i wytyczne
Zmiana klimatu i środowisko

23 Maja 2017