Skip to main content

Dissemination and uptake of FP water research results

Article Category

Article available in the folowing languages:

Pomost łączący badania hydrologiczne z formułowaniem polityki

Niedawny projekt finansowany ze środków UE poświęcono opracowaniu strategii udostępniania wiedzy na temat europejskich badań hydrologicznych, która zapewni decydentom politycznym dostęp do potrzebnych wyników badań.

Technologie przemysłowe

Często obserwujemy brak współpracy między sferą badań naukowych i polityką, a gospodarka wodna w Europie nie jest tu wyjątkiem. Szacuje się, że w 2015 r. mniej niż 40% akwenów będzie w dobrym stanie ekologicznym. Po części problem ten związany jest z brakiem wiedzy praktycznej potrzebnej do wdrażania ramowej dyrektywy wodnej (WFD). W tym kontekście UE sfinansowała projekt "Dissemination and uptake of FP water research results" (WATERDISS2.0) aby zbudować pomost między naukowcami, władzami i praktykami. W ramach inicjatywy zebrano z ponad 60 projektów z dziedziny badań hydrologicznych informacje na temat stosowanych metod rozpowszechniania informacji. Dzięki temu udało się zidentyfikować zarówno czynniki utrudniające wymianę informacji, jak i wspomagające taką wymianę. Następnie badacze i praktycy zebrali się na zorganizowanej w Berlinie konferencji, aby poinformować o tych ustaleniach i promować wymianę wiedzy. Uczestnicy konferencji przekazali swoje opinie na temat analizy projektu, które rozwinięto do postaci indywidualnej strategii upowszechniania. Poza tą strategią partnerzy projektu WATERDISS2.0 opracowali raport rekomendacji z zakresu sprawniejszego udostępniania na temat badań hydrologicznych. Na podstawie raportu zespół projektowy przekazał Komisji Europejskiej cztery kluczowe rekomendacje dotyczące lepszego wykorzystywania badań hydrologicznych. Projekt zaowocował też powstaniem Europejskiej Społeczności Wodnej, liczącej ponad 400 członków. Zapewni to skuteczniejszą komunikację między zaangażowanymi stronami, a tym samym lepsze gospodarowanie wodą.

Słowa kluczowe

Badania hydrologiczne, udostępnianie wiedzy, gospodarka wodna, upowszechnianie

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania