Skip to main content

Materials and Advanced Sensor Knowledge Exchange

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowi uczeni pomagają w przezwyciężeniu problemu rozdrobnienia badań naukowych

W ramach unijno-australijskiej inicjatywy przeszkolono młodych badaczy, którzy będą mogli pokonać bariery dzielące różne dyscypliny naukowe. Badacze multidyscyplinarni mogliby stworzyć innowacyjne rozwiązania, odpowiadające na szybko rosnące zapotrzebowanie na usługi publiczne, wynikające ze starzenia się ludności czy rosnących kosztów opieki zdrowotnej, czy też rozwiązania energetyczne niewykorzystujące paliw kopalnych.

Technologie przemysłowe

Dzięki nauce i inżynierii może powstać szereg nowych technologii, które są obecnie lub będą w przyszłości potrzebne. Jeśli ma do tego dojść, to — zdaniem niektórych — pomoże w tym właśnie nowy typ naukowca, posiadającego kompetencje w wielu dziedzinach i funkcjonującego w sieci kontaktów. Wyszkolenie takich naukowców było założeniem projektu MASK (Materials and advanced sensor knowledge exchange). Głównym celem realizowanego przez trzech partnerów europejskich oraz trzy uczelnie australijskie projektu było stworzenie grupy naukowców, którzy znacznie przyczyniliby się do rozwoju przyszłych badań i innowacji i którzy mogliby również sprawnie współpracować z przemysłem. Końcowym celem było bowiem zapewnienie efektywnego przekształcania idei naukowych w realne produkty lub usługi. Badania objęły trzy szerokie zagadnienia: materiały adaptacyjne i reagujące, projektowanie prototypów/technologii oraz metody analityczne/charakteryzowanie. Badania w tych dziedzinach mogą doprowadzić do powstania praktycznych zastosowań, przynoszących korzyści społeczeństwu. Najważniejsze z nich dotyczą przykładowo wytwarzania i przechowywania energii, mikrofluidyki, detekcji biomimetycznej i środowiskowej, implantów biomedycznych, inteligentnych tkanin oraz samodzielnego monitorowania zdrowia. W ramach projektu MASK odbyły się 22 wizyty w Australii oraz 54 wizyt w Europie. Liczba publikacji wyniosła 60, na co złożyło się m.in. szereg ustnych prezentacji na konferencjach i 12 sesji plakatowych. W ramach projektu uczestniczono też w 25 seminariach, 2 warsztatach i 13 kursach szkoleniowych. Udział przedstawicieli władz australijskich i irlandzkich jest potwierdzeniem znaczenia sympozjum zorganizowanego w maju 2014 r. na Dublin City University pod tytułem "Bioprinting for wearables and implantables". Dzięki projektowi MASK przeszkolono młodych badaczy, którzy będą mogli przyczynić się do przezwyciężenia problemu rozdrobnienia badań naukowych w takich dziedzinach, jak osobista opieka zdrowotna, zarządzanie energią czy monitorowanie środowiska.

Słowa kluczowe

Rozdrobnienie badań, multidyscyplinarne, opieka zdrowotna, zaawansowane czujniki, monitorowanie środowiska

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania