Skip to main content

Securing the European Electricity Supply Against Malicious and accidental thrEats

Article Category

Article available in the folowing languages:

Bezpieczeństwo dostaw energii

Ekstremalne zjawiska pogodowe i ataki terrorystyczne niszczące infrastrukturę energetyczną stały się rzeczywistością naszych czasów. Naukowcy stworzyli nowe narzędzia chroniące UE przed takimi atakami.

Gospodarka cyfrowa

Bezpieczeństwo i infrastruktura to ważne tematy w UE. Państwa członkowskie aktywnie przeciwdziałają występowaniu szkodliwych zdarzeń na swoich terytoriach, szczególnie że sieci energetyczne mają obecnie charakter międzypaństwowy. Uczestnicy finansowanego ze środków UE projektu SESAME (Securing the European electricity supply against malicious and accidental threats) podjęli pracę nad zaawansowanym rozwiązaniem chroniącym przed tego rodzaju scenariuszami. W ramach projektu opracowany został system wspierania decyzji pomagających chronić systemy przesyłu, a także dystrybucji i wytwarzania energii. W projekcie stworzono oprogramowanie wykrywające słabe punkty i zagrożenia oraz proponujące środki ochronne i analizy kosztów i korzyści dotyczące środków zaradczych. Zespół projektu przeanalizował także mechanizmy rynkowe utrudniające ochronę sieci energetycznych. Chodzi tu między innymi o brak zachęt do budowania bezpiecznej infrastruktury oraz niewystarczające ramy regulacyjne i polityczne dotyczące bezpieczeństwa infrastruktury. Przeanalizowano już próbne przerwy w dostawie energii, aby poznać ich przyczyny i przygotować ranking zagrożeń. Zaprojektowano system do wykrywania podatności konstrukcji na uszkodzenia oraz system reagowania na incydenty, który symuluje przerwy w dostawie energii po zdarzeniach wyzwalających i przywróceniu obciążenia. Ponadto, przeprowadzono badanie ankietowe wśród gospodarstw domowych we wszystkich państwach członkowskich UE oraz firm z 266 regionów i 9 sektorów gospodarki, aby ocenić skutki ekonomiczne przerw w dostawie energii. Badanie ujawniło, że europejskie sieci stoją przed nowymi zagrożeniami, takimi jak szybka liberalizacja rynku czy coraz większe powiązania rynkowe. Do osiągnięć należy opracowanie systemu zarządzania ryzykiem, który wspiera system wspomagania decyzji poprzez efektywną priorytetyzację zagrożeń i środków zaradczych. System zawiera narzędzie oceny ryzyka identyfikujące elementy podatne na zagrożenia w sieciach i elektrowniach oraz narzędzie chroniące przed kaskadowymi skutkami sabotażu czy aktu terrorystycznego. Umożliwia również planowanie automatycznego przywracania zasilania i inteligentną rekonfigurację w przypadku awarii. Ponadto dostępne jest narzędzie do oceny potencjalnych skutków awarii. System SESAME przyniesie korzyści zarówno sieciom krajowym, jak i międzynarodowym. Dzięki niemu sieci energetyczne będą bezpieczniejsze niż kiedykolwiek.

Słowa kluczowe

Dostawy energii elektrycznej, bezpieczeństwo, awarie zasilania, efekty kaskadowe

Znajdź inne artykuły w tej samej dziedzinie zastosowania