Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Unijny projekt „siłą napędową” innowacji w zarządzaniu kryzysowym

Projekt DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) gromadzi 37 organizacji, które wspólnie pracują nad rozwiązaniami mającymi usprawnić zarządzanie kryzysowe w Europie.

Unia Europejska, podobnie jak każde terytorium na świecie, jest narażona na całe spektrum potencjalnych sytuacji kryzysowych i katastrof. Sytuacja kryzysowa może zostać spowodowana czymkolwiek, od zmiany klimatu czy awarii infrastruktury, po ataki terrorystyczne i cybernetyczne. W ostatnich latach stworzono rozmaite mechanizmy koordynacyjne, takie jak uzgodnienia UE dotyczące koordynacji działań w sytuacjach nadzwyczajnych i kryzysowych (CCA), po to by zwiększyć zdolność UE do zarządzania kryzysowego. Niemniej UE jest świadoma, że nadal istnieje pole do dalszej poprawy zarządzania sytuacjami kryzysowymi, zwłaszcza pod względem sprawności, spójności i szybkości działania, koordynacji operacyjnej i politycznej oraz widoczności wewnętrznej i zewnętrznej. Z tego powodu dofinansowała nowy projekt DRIVER (Driving Innovation in Crisis Management for European Resilience) na kwotę około 33,4 mln EUR, która pochodzi z budżetu 7PR. Rozpoczęte w maju tego roku przedsięwzięcie DRIVER zgromadziło 37 organizacji, które wspólnie pracują nad rozwiązaniami mającymi usprawnić zarządzanie kryzysowe w Europie. Opierając się na ustaleniach wcześniejszych projektów badawczych – ACRIMAS i CRISYS – ostatecznym celem DRIVER jest wzmocnienie odporności Europy na sytuacje kryzysowe i wskazanie zrównoważonych innowacji w zarządzaniu kryzysowym. DRIVER stanowi element drugiego etapu unijnego systemu zarządzania następstwami sytuacji kryzysowych w ramach programu demonstracji systemów. Aby osiągnąć nadrzędny cel projektu, zespół będzie pracować nad trzema konkretnymi działaniami: opracowanie paneuropejskiej platformy testowej wirtualnie połączonych obiektów ćwiczebnych i laboratoriów kryzysowych; opracowanie portfolio narzędzi do zarządzania kryzysowego; i wypracowanie wspólnego sposobu rozumienia zarządzania kryzysowego w Europie w ramach społeczności praktyków zarządzania kryzysowego, decydentów, dostawców technologii i obywateli. Cała ta praca nadal przed partnerami projektu DRIVER, o którym mówi się, że jest największym w Europie, o ile nie na świecie, przedsięwzięciem poświęconym badaniom i innowacjom w zakresie zarządzania kryzysowego. Ogromny zespół DRIVER, w skład którego weszli przedstawiciele sektora bezpieczeństwa i obrony, badacze i pracownicy naukowi, MŚP, użytkownicy końcowi i kilkanaście instytucji europejskich, zebrał się po raz pierwszy na spotkaniu inauguracyjnym w maju. Ustalono plan prac w ramach DRIVER, mając na uwadze fakt, że europejskie zdolności zarządzania kryzysowego są już dojrzałą i kompetentną „siecią systemów”, która obejmuje systemy lokalne, regionalne i krajowe, zdolne do współpracy w zmiennych konfiguracjach i poziomach interoperacyjności. Celem projektu DRIVER nie jest radykalna zmiana tych zdolności, tylko ich poszerzenie. Na przestrzeni nadchodzących lat konsorcjum przekuje ambicje w działanie. Za pośrednictwem paneuropejskiej platformy testowej wirtualnie połączonych obiektów ćwiczebnych i laboratoriów kryzysowych, użytkownicy, dostawcy, badacze, decydenci i obywatele będą pracować nad nowymi podejściami i rozwiązaniami pojawiających się problemów w zakresie zarządzania kryzysowego. W ten sposób ułatwiony zostanie rozwój zdolności i opracowywanie portfolio narzędzi zarządzania kryzysowego. Zespół projektowy, pracujący pod kierunkiem europejskiego lidera usług IT – Atos, zajmie się także umacnianiem społeczności praktyków zarządzania kryzysowego, decydentów, dostawców technologii i obywateli, których łączy wspólne pojmowanie zarządzania kryzysowego w Europie.

Kraje

Hiszpania