Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Nowatorska infrastruktura ICT w słoweńskich szkołach

Słoweńscy uczniowie i studenci już niedługo będą korzystać z udogodnień i zalet surfowania po Internecie w swoich szkołach i instytucjach badawczych dzięki nowemu, dofinansowanemu ze środków UE na kwotę 14,7 mln EUR, projektowi, w ramach którego ma zostać...

Co najmniej 455 szkół i 621 instytucji badawczych w kraju kwalifikuje się do programu, w którym wkład UE – wnoszony za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – wynosi niemal 12,5 mln EUR. Projekt wspomoże zakup światłowodów i sprzętu niezbędnego do stworzenia słoweńskiej, optycznej sieci edukacyjno-badawczej. Dzięki zapewnieniu wysokiej przepustowości słoweńskiemu sektorowi kształcenia, projekt pomoże poprawić międzynarodową konkurencyjność słoweńskiego systemu edukacji i sektora badań naukowych. Na chwilę obecną brak jest połączeń optycznych między organizacjami badawczymi i edukacyjnymi w Słowenii, co spowalnia ich pracę. Dzięki budowie sieci optycznej, organizacje badawcze i edukacyjne będą w stanie podnieść swoją konkurencyjność na arenie międzynarodowej, wprowadzać nowe metody pracy oraz zwiększać swój udział w międzynarodowych projektach i pracach rozwojowych. W ramach inicjatywy udostępnione zostaną nowatorskie technologie i usługi komunikacyjne, aby w pełni wykorzystać e-podręczniki oraz inne nowoczesne technologie edukacyjne. W ten sposób projekt wpisuje się w unijną agendę cyfrową, której celem jest restartowanie europejskiej gospodarki oraz pomoc europejskim obywatelom i przedsiębiorcom w optymalnym wykorzystywaniu technologii cyfrowych. Agenda cyfrowa to pierwsza z siedmiu flagowych inicjatyw w ramach unijnej strategii „Europa 2020”, która ma doprowadzić do inteligentnego i trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Zapowiadając tego lata rozpoczęcie prac nad projektem, rząd Słowenii stwierdził, że nakłady inwestycyjne na ICT w obszarze badań naukowych i edukacji są nieodzowne, aby zapewnić pełne zintegrowanie takich technologii z życiem młodych ludzi. W zależności od potrzeb i przewidywanego rozwoju organizacji badawczych, przepustowość IT można uzyskać za pośrednictwem wysoko wydajnej infrastruktury światłowodowej, która właśnie jest celem projektu. Wraz z rozwojem gospodarki cyfrowej w tempie siedmiokrotnie przewyższającym inne sektory gospodarki, niezwykle ważne jest, aby Słowenia – podobnie jak wszystkie pozostałe państwa członkowskie – była w stanie wykorzystać pojawiające się możliwości. Inwestując w infrastrukturę ICT w szkołach i instytucjach szkolnictwa wyższego, projekt wspomoże wysiłki zmierzające do pełnego wyposażenia kolejnej generacji Słoweńców w narzędzia do surfowania po świecie. Słowenia już czyni imponujące postępy w sektorze komunikacji, co widać po szybkim wzroście liczby telefonów komórkowych i rozwoju komunikacji sieciowej. Na koniec 2013 r. odnotowano 2,284 mln telefonów komórkowych w Słowenii, której populacja liczy 2,05 mln, co stanowi dwuprocentowy wzrost w stosunku do roku poprzedzającego.Więcej informacji: http://www.svrk.gov.si/en/media_room/news/article/1328/5778/8496b30cedd47a3f8a157e8288819db4/

Kraje

Słowenia