Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Wiadomości
Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

CORDIS Express: badania nad zaburzeniami zdrowia psychicznego

To wydanie CORDIS Express poświęcone jest trwającym, dofinansowanym ze środków unijnych, projektom badawczym, w ramach których opracowywane są udoskonalone metody wykrywania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych.

W Europie zaburzenia psychiczne są częstym zjawiskiem i stanowią poważne obciążenie dla samych chorujących, jak również dla ogółu społeczeństwa. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), zaburzenia psychiczne dotykają co czwartego obywatela co najmniej raz w życiu, a ich odsetek w populacji UE wynosi każdego roku ponad 10%. Niestety samobójstwa nadal są znaczącą przyczyną przedwczesnych zgonów w Europie, których rocznie odnotowuje się w UE ponad 50 000, według danych Eurostatu. Dziewięć z dziesięciu krajów o najwyższym odsetku samobójstw na świecie znajduje się w Regionie Europejskim. Wielu Europejczyków cierpi na co dzień, jak pokazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez Eurobarometr. Sondaż, w ramach którego zapytano Europejczyków o to jak czuli się – przez cały czas lub przez większość czasu – w ciągu ostatnich czterech tygodni, pokazał że 20% respondentów odczuwało „zmęczenie”, 15% „szczególne napięcie”, 13% „wyczerpanie” i niecałe 10% czuło się „tak bardzo źle psychicznie, że nic nie mogło ich pocieszyć” lub „przygnębionym i przybitym”. Stan naszego zdrowia psychicznego ma oczywiście wpływ na każdy aspekt naszego życia, a także na nasze społeczeństwo i gospodarkę. Nie ma wątpliwości, że zły stan zdrowia psychicznego skutkuje znacznymi stratami i obciążeniami dla naszego systemu społeczno-ekonomicznego, edukacyjnego, a także dla systemu karnego i wymiaru sprawiedliwości. Świadomość zdrowia psychicznego i zdjęcie odium z choroby psychicznej są niezbędne, by ludzie rozpoznawali zaburzenia psychiczne u siebie i innych, i mogli swobodnie poszukiwać potrzebnej im pomocy. Inicjatywy takie jak „Wspólne działanie na rzecz zdrowia i dobrostanu psychicznego” skupiają się na tej pracy, propagując zdrowie psychiczne w miejscu pracy i szkole, inicjując akcje przeciw depresji i samobójstwom oraz rozwijając opiekę psychiatryczną nad osobami dotkniętymi poważnymi zaburzeniami psychicznymi. Wysiłki naukowców mają także ważną rolę do odegrania w pogłębianiu naszej wiedzy o przyczynach zaburzeń zdrowia psychicznego i analizowaniu metod ich leczenia. Prócz poprawy diagnostyki i leczenia, wyniki prac naukowych mogą posłużyć za podstawę do przemyślanych i opartych na dowodach praktyk oraz kształtowania polityki. To wydanie CORDIS Express poświęcone jest trwającym, dofinansowanym ze środków unijnych, projektom badawczym, w ramach których opracowywane są udoskonalone metody wykrywania, diagnozowania i leczenia zaburzeń psychicznych. - Improving drug treatment for schizophrenia - The smartphone app that helps patients with bipolar disorder - Planowanie przyszłych badań nad zdrowiem psychicznym - Wczesne przewidywanie schizofrenii - Lepsze prognozy dla chorych na schizofrenię - Synaptopatie – diagnostyka i leczenie - Wyjaśnienie szlaku MAPK

Kraje

Belgia