European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-23

Article available in the following languages:

Desygnowany komisarz ds. badań, innowacji i nauki oczekuje na przesłuchanie w Parlamencie Europejskim

Carlos Moedas z Portugalii został wyznaczony na nowego komisarza UE ds. badań, innowacji i nauki.

W ubiegłym tygodniu, przewodniczący elekt Jean-Claude Juncker ujawnił proponowany skład zespołu i nowy kształt kolejnej Komisji Europejskiej. Znalazł się w niej Carlos Moedas z Portugalii wraz z 26 nowymi komisarzami i wysoką przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa. Całe kolegium musi uzyskać w październiku zatwierdzenie Parlamentu Europejskiego przed objęciem stanowisk w Brukseli. W otwartym liście „prezentującym misję”, przesłanym do Moedasa, przewodniczący elekt Juncker podkreśla, że nowy komisarz powinien dążyć do udoskonalenia infrastruktury badawczej i lepszego wykorzystywania wyników badań naukowych. W swoim liście Juncker wzywa nowego komisarza do „uruchomienia innowacyjnych instrumentów finansowych dostępnych w ramach programu ‘Horyzont 2020’, wspomagających inwestycje w infrastrukturę edukacyjną, badawczą i innowacyjną”. Juncker powierzył również Moedasowi zadanie „zwiększenia nacisku na badania stosowane z bardziej znaczącym udziałem sektora prywatnego, zwłaszcza w ramach programu ‘Horyzont 2020’, ze szczególnym wskazaniem na MŚP”. W czasie nadchodzących pięciu lat, komisarz Moedas ma również „zmaksymalizować synergie między projektami finansowanymi ze środków ‘Horyzontu 2020’” oraz pomóc w realizacji priorytetów Komisji w zakresie jednolitego rynku cyfrowego i europejskiej unii energetycznej za pośrednictwem projektów poświęconych efektywności energetycznej, technologiom niskoemisyjnym i technologiom cyfrowym. Mimo iż ostatnie doświadczenia desygnowanego komisarza nie wiązały się z sektorem badań naukowych, posiada on dyplom inżyniera lądowego i pracował krótko w tym zawodzie. Piął się po stopniach czołowych instytucji finansowych, a ostatnio pełnił funkcję sekretarza stanu przy premierze Portugalii. Według doniesień medialnych „jasnym punktem” w życiorysie Moedasa jest jego udział w maju 2014 r. w wyprowadzaniu Portugalii z programu pomocowego o wartości 78 mld EUR. Przewodniczący elekt Juncker wskazał kilka istotnych, fundamentalnych zmian w tece badań, innowacji i nauki. Komisarz będzie odpowiedzialny za następujące służby: Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji (RTD) oraz stosowne części Agencji Wykonawczej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych(ERCEA), Agencji Wykonawczej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME); Agencji Wykonawczej ds. Innowacyjności i Sieci (INEA) oraz Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych (REA). Istotne uzupełniania i zmiany zostały poczynione w portfolio pozostałych komisarzy. Przewodniczący elekt Juncker stworzył nową tekę ds. agendy lepszego stanowienia prawa, którą obejmie Frans Timmermans, nową tekę rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, którą powierzył Elżbiecie Bieńkowskiej oraz nową tekę spraw gospodarczo-finansowych, podatków i ceł pod kierunkiem Pierre'a Moscovici. Pojawi się także nowy komisarz zajmujący się migracją – Dimitris Avramopoulos. Wiele istniejących portfolio także zostało przekształconych i zredukowanych: teki ds. środowiska oraz gospodarki morskiej i rybołówstwa zostały połączone pod kierownictwem Karmenu Velli, podobnie jak stanowiska ds. klimatu i polityki energetycznej pod kierownictwem Miguela Ariasa Cañety. Kolejną dużą zmianą w nowej Komisji jest sześciu nowych wiceprzewodniczących, z których każdy kieruje zespołem zadaniowym. Wedle Komisji: „[Wiceprzewodniczący] będą sterować i koordynować pracą wielu komisarzy w składzie, który może się zmieniać w zależności od potrzeb i realizowanych z czasem nowych projektów ”. Kolejny krok przed Moedasem i innymi desygnowanymi komisarzami to zatwierdzenie przez Parlament Europejski całego kolegium komisarzy po przeprowadzeniu indywidualnych przesłuchań. Po zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, Rada Europejska formalnie mianuje Komisję Europejską i zespoły rozpoczną swoją pięcioletnią kadencję. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/about/juncker-commission/docs/moedas_en.pdf

Kraje

Belgia