Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Mapowanie zagrożonych obszarów w celu ograniczania skutków katastrof naturalnych

Dla partnerów projektu INCREO, dofinansowanego ze środków 7PR, kto zawczasu ostrzeżony, ten na czas uzbrojony – celem projektu jest ograniczanie skutków katastrof i umożliwianie lepszego przygotowywania się do nich dzięki mapowaniu ryzyka i słabych punktów.

Praca służb ratowniczych i osób odpowiedzialnych za ochronę cywilną oraz zarządzanie klęskami żywiołowymi stanie się nieco łatwiejsza dzięki pracom realizowanym w ramach unijnego projektu INCREO (Increasing Resilience through Earth Observation). Wpływ zmiany klimatu już jest odczuwalny, bo co roku Europę nawiedzają katastrofy naturalne, takie jak chociażby powodzie. Partnerzy INCREO posuwają naprzód techniki obserwacji Ziemi, których zadaniem jest pomagać w walce z różnymi zagrożeniami, dostosowując się do konkretnych potrzeb danego użytkownika. Wykorzystywane dane z obserwacji Ziemi gromadzą dzięki unijnemu programowi Copernicus, znanemu wcześniej jako Globalny monitoring środowiska i bezpieczeństwa (GMES). Projekt INCREO poświęcony jest sytuacjom, w których występuje więcej niż jedno zagrożenie, co może wynikać albo z faktu, iż katastrofy zostały wywołane równocześnie, albo jedna prowadzi do kolejnej. Jako konkretne przypadki wybrano awarię tamy, wezbranie sztormowe i podniesienie się fali, powódź oraz osuwisko. W październiku 2014 r. partnerzy projektu przygotowali swoją pierwszą globalną mapę silnych i słabych punktów w Europie Południowej oraz Południowo-Wschodniej, która dostępna jest w witrynie projektu, w części poświęconej produktom (http://www.increo-fp7.eu/products/) a także zamieścili mapę monitorowania ruchów powierzchni w okręgu Buzău, Rumunia. Ograniczanie skutków katastrof wymaga zrozumienia, jaki wpływ mają klimat i zmiany społeczno-gospodarcze na możliwe miejsce i czas wystąpienia katastrofy. Dane z obserwacji Ziemi pomagają w ocenie i modelowaniu tych zmian, umożliwiając w ten sposób wypracowywanie zrównoważonych strategii zarządzania ryzykiem. Jednakże nazbyt często poziom percepcji ryzyka wśród społeczności zamieszkujących zagrożone obszary jest niski. Taki stan rzeczy może oznaczać, iż nie są podejmowane wystarczające kroki w celu ograniczenia skutków katastrofy. Bywa, że brak świadomości prowadzi do takiego sposobu użytkowania gruntów, który jeszcze pogarsza sytuację i przybliża katastrofę. Zastosowanie obrazowania satelitarnego i technik mapowania w ramach projektu INCREO pozwala uzyskiwać realny obraz danej okolicy i podnieść tym samym poziom świadomości, prowadząc do wdrażania strategii minimalizowania ryzyka, tam gdzie nie da się go całkowicie wykluczyć. Ewakuacja ludności to jedno z najtrudniejszych zadań dla ekip ochrony cywilnej w czasie katastrofy, dlatego partnerzy projektu zamierzają wykorzystać dane pochodzące z obserwacji Ziemi do wyliczenia gęstości zaludnienia. W tym celu zespół musi wypracować sposób na uzyskanie potrzebnych informacji z danych pochodzących z teledetekcji satelitarnej, które następnie wymagają kalibracji, by móc otrzymać dokładne wyniki. W międzynarodowym projekcie udział bierze dziesięciu partnerów z siedmiu państw. W skład konsorcjum wchodzą tak różne podmioty jak Airbus i organizacje zajmujące się ochroną zagrożonych miejsc, np. UNESCO Wenecja. Łączny budżet projektu INCREO, koordynowanego we Francji, wynosi niemal 3 mln EU, z czego prawie 2 mln EUR pochodzi z budżetu unijnego 7PR. Więcej informacji:INCREO http://www.increo-fp7.eu/

Kraje

Francja