Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Zasoby online dają wgląd w percepcję populistycznych idei

Zbiór wysokiej klasy zasobów online dotyczących postaw młodych ludzi wobec populistycznych ideologii został udostępniony naukowcom, studentom i decydentom.

To kluczowy dorobek zakończonego właśnie i dofinansowanego ze środków UE projektu MYPLACE, którego przedmiotem były zagadnienia związane z klasami, ksenofobią, rasizmem i zaufaniem w procesach demokratycznych. Zasoby online obejmują ogólnodostępne sprawozdania, materiały wideo i filmy dokumentalne. Udostępniono także szerokiej publiczności wiele opracowań poświęconych założeniom polityki. Na przykład trzecie i ostatnie z nich kładzie nacisk na transnarodowe ustalenia partnerów projektu i ich implikacje dla ważnych programów polityki europejskiej. Ustalono, że rodzina pełni zasadniczą rolę w pielęgnowaniu pamięci historycznej. Co więcej młodzi ludzie – mimo iż nie jest to zjawisko powszechne ani wolne od ambiwalencji – mają większe zaufanie do relacji rodzinnych niż źródeł kulturowych czy oficjalnych sprawozdań. Wyniki badań pokazują, że historyczne opowieści o „trudnej przeszłości” nadal mają istotny wpływ na kształtowanie się postaw, wartości i działań młodych ludzi. Dwa wcześniejsze opracowania poświęcone były charakterystyce badań przeprowadzonych w ramach projektu MYPLACE i sprawozdaniu z ustaleń w podziale na kraje. W ramach projektu nakręcono też pięć filmów dokumentalnych skierowanych do studentów i naukowców zajmujących się młodymi ludźmi i ich zaangażowaniem politycznym. Jeden z tych filmów, zatytułowany „Not MyPlace – Bridging the gap between young people and politics” (Nie moje miejsce – wypełnianie luki między młodymi ludźmi a polityką), poświęcony jest niektórym z kluczowych ustaleń dotyczących uczestnictwa w życiu politycznym. Przedstawia grupę młodych ludzi, którzy są aktywnie zaangażowani w lokalną politykę i udział młodzieży w demokracji. Swoimi komentarzami i spostrzeżeniami dzielą się wyłonieni w wyborach politycy i praktycy. Filmy mają w zamyśle pokazać potencjalne implikacje polityczne przez pryzmat refleksji młodych ludzi i decydentów oraz zasugerować konstruktywne sposoby podjęcia wyzwań, na jakie wskazują ustalenia poczynione w toku prac nad projektem. Witryna projektu MYPLACE zawiera również materiały wideo z rozmaitych wydarzeń tematycznych. W czasie pracy z partnerami spoza środowiska akademickiego – muzeami, galeriami i NGO – zespół skupił się na przekazywaniu pamięci i dziedzictwa politycznego przez te „miejsca pamięci” oraz na przekazie międzypokoleniowym. Zespoły ze Zjednoczonego Królestwa, Słowacji, Rosji, Łotwy i Portugalii zorganizowały wydarzenia w muzeach z zamiarem zaprezentowania i upowszechnienia badań MYPLACE. Wyniki są dostępne online. Na przykład film wideo o prowadzonych w ramach projektu pracach w Muzeum Okupacji Łotwy. To historyczna instytucja edukacyjna z siedzibą w Rydze na Łotwie, której działalność rozpoczęta w 1993 r. polega na ekspozycji artefaktów i dokumentów archiwalnych oraz na edukowaniu społeczeństwa na temat 51-letniego okresu w XX w., kiedy Łotwa znajdowała się pod okupacją. Materiał wideo przedstawia pracę edukacyjną ze studentami oraz interaktywne zajęcia. Można także pobrać pełne sprawozdanie z tego wydarzenia. Projekt MYPLACE o wartości 7,9 mln EUR zgromadził za pośrednictwem grup fokusowych, wywiadów międzypokoleniowych, sondaży i studiów przypadku dane z pierwszej ręki w celu zmapowania relacji między dziedzictwem politycznym, formami zaangażowania obywatelskiego i politycznego młodych ludzi a ich potencjalną otwartością na radykalne i populistyczne programy polityczne. W przedsięwzięcie, które oficjalnie zakończyło się w maju 2015 r., zaangażowali się partnerzy z 14 krajów. Więcej informacji: Witryna projektu MYPLACE

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły