Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-03-24

Article available in the following languages:

Larwy owadów dodatkowym źródłem białka w europejskich paszach

Partnerzy finansowanego ze środków UE projektu PROTEINSECT zarekomendowali obszerną rewizję prawodawstwa europejskiego w celu umożliwienia stosowania larw owadów jako źródła białka w paszach dla zwierząt.

Europa importuje obecnie 70% białka na pasze, przez co naraża się na nieustannie nasilającą się konkurencję o pasze białkowe ze strony globalnej populacji, której liczba do roku 2050 ma przekroczyć 9 miliardów. Kraje rozwijające się w szczególności odnotowują ogromny wzrost popytu na produkty pochodzenia zwierzęcego. Od połowy lat 40. XX w. całkowite spożycie mięsa wzrosło pięciokrotnie. Partnerzy projektu PROTEINSECT są przekonani, że dostosowanie europejskiego prawodawstwa w taki sposób, aby umożliwić stosowanie białka owadziego w paszach wniesie istotny wkład w rozwiązanie tych problemów. Zalety białka owadziego Aby uporać się z tymi nabrzmiewającymi trudnościami, eksperci PROTEINSECT z Europy, Chin i Afryki przestudiowali zastosowanie dwóch gatunków larw muchy w diecie kurcząt, trzody chlewnej i ryb, na podstawie badań żywieniowych oraz analizy jakości i bezpieczeństwa hodowli much na substratach z odpadów organicznych, takich jak obornik. Bogate w białko owady są naturalnym składnikiem diety wielu ryb i drobiu hodowanego w naturalnych warunkach. Partnerzy projektu argumentują, że larwy owadów można hodować na szerokiej gamie odpadów i produktów ubocznych, co pozwala odzyskać wartość z materiałów, które tradycyjnie stanowią odpady w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Biologiczne przetwarzanie odpadów organicznych to kluczowa koncepcja PROTEINSECT, gdyż wykorzystanie owadów w paszach nie tylko pomogłoby obniżyć deficyt białka w Europie, ale ułatwiłoby także znaczne zmniejszenie objętości odpadów. W toku prac nad projektem ustalono, że larwy owadzie mogą obniżyć masę odpadów organicznych o 60% w zaledwie 10 dni, wnosząc wkład w gospodarkę o obiegu autentycznie zamkniętym. Badania pokazały również, że zastosowanie białka owadziego w paszach w celu uzupełnienia tradycyjnych źródeł roślinnych przyczyni się do zwiększenia areału gruntów rolnych pod uprawy do bezpośredniego spożycia przez ludzi. W ten sposób podniosłoby się ogólne bezpieczeństwo żywnościowe. Badania żywieniowe ryb, drobiu i trzody chlewnej w ramach projektu zostały przeprowadzone w 2015 r. w Belgii i Zjednoczonym Królestwie na bazie białka owadziego PROTEINSECT pozyskanego w Zjednoczonym Królestwie. W ramach badań oceniono przyrost wagi i wskaźniki wzrostu oraz czynniki specyficzne dla danego segmentu, takie jak wskaźniki przeżycia łososia atlantyckiego. Zasadniczo partnerzy projektu nie zaobserwowali znaczących różnic pod względem wydajności hodowli, odnotowując nawet poprawę, dzięki podawaniu paszy z zawartością owadów. Trzoda chlewna żywiona taką paszą miała na przykład znacznie więcej dobroczynnych mikroorganizmów (Lactobacilli). Kolejne etapy projektu Zespół projektowy jest przekonany, że Europa mogłaby wnieść zasadniczy wkład na skalę światową w alternatywne i dodatkowe źródło białka, a także zapewnić innowacyjne rozwiązania ograniczające ilość odpadów organicznych. Przekonują jednak, że konserwatywne i przestarzałe prawodawstwo europejskie w zakresie stosowania owadów w paszach i żywności to główna przeszkoda, jaka piętrzy się przed potencjalnymi inwestorami i blokuje w konsekwencji wejście białka owadziego na rynek. Przekonują w szczególności do rewizji dwóch unijnych rozporządzeń, które aktualnie zakazują stosowania owadów jako źródła białka w paszach dla zwierząt hodowanych do spożycia przez ludzi oraz hodowli owadów na oborniku lub odpadach cateringowych. Zabrawszy głos w czasie wydarzenia, koordynatorka PROTEINSECT, dr Elaine Fitches zauważyła: „Niedobór białka w Europie to niezwykle realne zagrożenia dla postępu społecznego, gospodarczego i środowiskowego. (...) Poszukując zrównoważonych i długofalowych rozwiązań w Europie musimy rozważyć korzyści, jakie może przynieść wprowadzenie owadów – a konkretnie larw muchy – do paszy dla zwierząt”. Więcej informacji: witryna projektu

Kraje

Zjednoczone Królestwo

Powiązane artykuły