Skip to main content

Article Category

Article available in the folowing languages:

Nowe narzędzia powstrzymujące rozprzestrzenianie się groźnych patogenów w węzłach transportowych

Unijni naukowcy wspomagają krajowe i regionalne węzły transportowe w sprawniejszym minimalizowaniu ryzyka rozprzestrzeniania się patogenów.

W 2014 r. odbyło się 3,3 mld lotów na świecie, z których 44% było dalekiego zasięgu. Ponadto prognozuje się podwojenie liczby pasażerów linii lotniczych w ciągu kolejnych 15 lat, co oznacza, że rośnie ryzyko szybkiego i – czasami – niekontrolowanego rozprzestrzeniania się naturalnie lub celowo uwalnianych patogenów przenoszących się z jednej osoby na drugą, takich jak Ebola czy wąglik. Co więcej, mimo iż podróże samolotem są głównym sprawcą rozprzestrzeniania się tych patogenów na skalę globalną, ryzyko nie ogranicza się do lotów. Systemy zbiorowego transportu miejskiego o wysokiej gęstości, które funkcjonują w wielu europejskich miastach również przyspieszają rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych. Proaktywne zapobieganie patogenom W ramach PANDHUB, projektu finansowanego ze środków UE, przyjęto proaktywne podejście do zapobiegania patogenom. Projekt ma wesprzeć przewoźników i interesariuszy przy opracowywaniu planów gotowości na patogeny oraz planów reagowania na potrzeby węzłów transportowych, głównych stacji przesiadkowych metra i dworców kolejowych. Jako punkt wyjścia, partnerzy PANDHUB postanowili zidentyfikować tak zwane „gorące punkty”, w których ryzyko przenoszenia drobnoustrojów drogą wziewną lub kropelkową albo przez dotyk jest wyższe. Zostały one rozpoznane na podstawie analizy potencjalnych dróg przenoszenia zakażeń, przepływów pasażerów i charakterystycznych parametrów węzłów transportowych. Na podstawie wyników tej analizy, naukowcy PANDHUB odkryli, że przenoszenie chorób zakaźnych jest uzależnione od wielu czynników, między innymi drogi transmisji, zjadliwości drobnoustroju i podatności narażonego pasażera. Dobra wiadomość jest taka, że w normalnych okolicznościach, ryzyko transmisji w środkach transportu publicznego jest niskie i nie wymaga szczególnej uwagi, która wykraczałaby poza podstawową higienę osobistą. Zła jest taka, że miejsca stwarzające podwyższone ryzyko są najczęściej nieprzygotowane do radzenia sobie z epidemią. Sprawdzone wytyczne i zestawy narzędzi Aby wypełnić tę lukę w gotowości, partnerzy projektu opracowali i sprawdzili wytyczne na wypadek pandemii oraz mobilne, zintegrowane zestawy narzędzi z komponentami modelującymi do symulacji rozprzestrzeniania się chorób i oceny skuteczności sugerowanych środków przeciwdziałających. Na podstawie tych symulacji opracowywane są zindywidualizowane plany szybkiego reagowania w celu minimalizowania zagrożeń, zapobiegania rozprzestrzenianiu się incydentów i ostatecznie ratowania życia. Poza tym w ramach PANDHUB powstają szczegółowe instrukcje skutecznego odcinania różnych dróg transmisji wraz z wytycznymi w zakresie ochrony, czyszczenia oraz odkażania pasażerów i obiektów. Ze względu na otwarte granice w UE oraz fakt, że wiele systemów transportowych przecina granice regionalne i krajowe, ryzyko zdarzeń transgranicznych jest w Europie szczególnie wysokie. Z tego względu w ramach PANDHUB duży nacisk kładziony jest na współpracę transgraniczną, między innymi koordynację gromadzenia danych oraz zestawiania narzędzi i informacji. Dzięki temu projekt ułatwia szybkie i skoordynowane dochodzenie epidemiologiczne ponad granicami i reagowanie. Praca zespołowa Przygotowywanie tak złożonych, obszernych oraz wielonarodowych wytycznych i narzędzi jest trudne i wymaga podejścia multidyscyplinarnego. Z tego względu narzędzia PANDHUB powstają w ścisłej współpracy z grupą łącznikową interesariuszy, w skład której wchodzą pracownicy sektora transportu, eksperci, przedstawiciele administracji rządowej i użytkownicy końcowi. Proponowany zestaw narzędzi przechodzi właśnie szeroko zakrojone testy w ramach badań terenowych i warsztatów. Informacje zwrotne służą do walidacji i dalszego rozwijania narzędzi. Więcej informacji: witryna projektu PANDHUB

Kraje

Finlandia

Powiązane artykuły