Skip to main content

Article Category

Wiadomości

Article available in the folowing languages:

Narzędzia prognostyczne mogą pomóc ratownikom w opanowywaniu katastrof

Dofinansowani ze środków UE naukowcy przetestowali nowe narzędzia programistyczne zaprojektowane w celu wspomagania służb ratowniczych w ograniczaniu i opanowywaniu efektu domina, który może wystąpić w następstwie katastrof.

Oprogramowanie opracowane przez partnerów dofinansowanego ze środków UE projektu PREDICT ma w zamyśle prognozować i przewidywać potencjalne „efekty kaskadowe” katastrof. Dzięki symulowaniu możliwego przebiegu następstw np. katastrofalnej powodzi albo wezbrań sztormowych dla przedsiębiorstw i usług publicznych, takich jak transport, decydentom łatwiej jest teraz szybko podejmować skuteczne działania i reagować w celu zapobieżenia efektowi domina. W gronie potencjalnych użytkowników końcowych tego nowego oprogramowania znalazły się zespoły zarządzania kryzysowego na szczeblu krajowym i lokalnym oraz sektory podatne na katastrofy naturalne, takie jak transport, telekomunikacja, energetyka i wodociągi. Od rozpoczęcia prac nad tym trzyletnim projektem w kwietniu 2014 r. odbyło się już w sumie pięć warsztatów, a zespół nawiązał współpracę z ponad 60 ekspertami z ponad 30 organizacji. Trzy ostatnio przeprowadzone próby w Holandii i Finlandii oraz na granicy belgijsko-niemieckiej umożliwiły zespołowi projektu PREDICT zastosowanie innowacyjnego oprogramowania w realnych scenariuszach kryzysowych i stworzenie potencjalnym użytkownikom końcowym okazji do przetestowania, walidacji i wyrażenia opinii na temat przydatności i funkcjonalności oprogramowania. W ramach pierwszej próby testowano skuteczność oprogramowania w radzeniu sobie z poważnym przerwaniem wału ochronnego na szczególnie zagrożonym obszarze Holandii, między dwiema głównymi rzekami w delcie Ren-Moza. W symulacji przerwanie doprowadziło do uszkodzenia małych zapór znajdujących się bezpośrednio za wałem ochronnym, zagrażając zalaniem wielu miast, linii kolejowych i autostrad na ponad siedem dni. Dnia 15 października 2015 r. w Dordrecht odbyły się warsztaty dla użytkowników końcowych, na których omówiono wyniki. W drugim scenariuszu, na granicy belgijsko-niemieckiej wykoleił się pociąg, którego dwa wagony-cysterny wypełnione płynnym gazem zapaliły się, uwalniając toksyczną chmurę chemiczną dryfującą nad zaludnionymi obszarami, a trzeci scenariusz katastrofy polegał na zdarzeniu morskim w Finlandii, które wiązało się z wyciekiem niebezpiecznych substancji chemicznych. Ponownie, dla każdego ze scenariuszy, zorganizowano warsztaty dla użytkowników końcowych. Wszystkie trzy scenariusze uwydatniły ogromny potencjał oprogramowania, którego zastosowanie daje pewność, że rozmaite, potencjalne scenariusze katastrofy nie wymkną się spod kontroli. Rynek narzędzi prognostycznych do zarządzania katastrofami będzie prawdopodobnie rosnąć, gdyż decydenci dążą do osiągnięcia lepszej koordynacji reagowania. Na przykład niedawno Komisja uruchomiła nowe, wewnętrzne centrum, aby wspomagać państwa członkowskie w reagowaniu na sytuacje kryzysowe oraz zapobiegać następstwom katastrof i ograniczać je. W ramach swojej działalności Centrum Wiedzy nt. Zarządzania Ryzykiem Związanym z Katastrofami zajmować się będzie na rzecz państw UE między innymi doradztwem techniczno-naukowym w zakresie metodologii oceny ryzyka. Przez okres, jaki pozostał do końca realizacji projektu, zespół ma zamiar stworzyć wspólne ramy zapobiegania efektom kaskadowym i łagodzenia ich, które zostaną następnie wykorzystane w wybranych przypadkach ustalonych z użytkownikami końcowymi, aby sprawdzić, czy technologia odpowiada na potrzeby organizacji zajmujących się zarządzaniem kryzysowym. Prace nad projektem PREDICT mają się zakończyć w marcu 2017 r. Więcej informacji: Witryna projektu PREDICT

Kraje

Francja

Powiązane artykuły