Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-12

Article available in the following languages:

Inteligentne rozwiązania urbanistyczne dla silniejszych miast

Nowy projekt wykorzystuje dane dotyczące obserwacji Ziemi (ang. Earth observation, EO) w celu poprawy jakości życia na obszarach miejskich.

Gospodarka cyfrowa icon Gospodarka cyfrowa
Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Europa jest jednym z najbardziej zurbanizowanych regionów na świecie – 73% jej populacji zamieszkuje miasta i miasteczka. Wraz z oczekiwanym wzrostem globalnej urbanizacji w nadchodzących dziesięcioleciach europejskie miasta będą zmagać się z wieloma wyzwaniami, jakie niesie ze sobą zrównoważony rozwój miast. SMURBS, nowy projekt zainicjowany w ramach unijnego projektu parasolowego o nazwie ERA-PLANET, pracuje nad zwiększeniem odporności miast i poprawą jakości życia na obszarach miejskich. Aby osiągnąć ten cel, projekt skupia się na wyzwaniach związanych z jakością powietrza, rozbudową miast, klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz zdrowiem i migracją. Konsorcjum projektu SMURBS składa się z 19 partnerów projektu ERA-PLANET pochodzących z 12 europejskich krajów. Są wśród nich instytuty badawcze, agencje kosmiczne, uczelnie wyższe i eksperci w dziedzinie EO. Znacząca i bardzo rozległa wiedza fachowa w dziedzinie EO została przez partnerów projektu wykorzystana na potrzeby paradygmatu inteligentnych miast. Problem fragmentacji zasobów Znaczącym problemem utrudniającym podjęcie skutecznych działań jest rozdrobnienie cechujące dostępne informacje. Bogaty zasób generowanych obecnie danych środowiskowych i dotyczących EO jest przechowywany w różnych systemach i przy pomocy różnych narzędzi. Takie rozdrobnienie zasobów utrudnia dzielenie się danymi i wiedzą między zainteresowanymi stronami i podmiotami kształtującymi politykę. Projekt SMURBS ma na celu współpracę z wybranymi miastami Europy w celu połączenia i integracji zasobów obejmujących dane satelitarne, czujniki i sieci in situ, bezzałogowe systemy lotnicze, modele i obserwatoria obywateli. Zebrane dane zostaną wykorzystane do opracowania nowych informacji, narzędzi i usług, które będą uwzględniać potrzeby obywateli i decydentów. Projekt zajmie się w pierwszej kolejności stymulacją planowania strategicznego poprzez kontakt z lokalnymi władzami, urbanistami i zainteresowanymi stronami na poziomie miast w celu ustalenia, „czym już dysponujemy” i „czego oczekują użytkownicy”. Kolejne prace skoncentrują się na projektowaniu, wdrażaniu i tworzeniu synergii między platformami EO w celu zaspokojenia uprzednio określonych potrzeb. Partnerzy stworzą następnie portfel inteligentnych rozwiązań urbanistycznych w oparciu o przetestowane, interdyscyplinarne produkty, narzędzia i usługi dla urbanistów i podmiotów kształtujących politykę. Rozwiązania te zostaną ostatecznie rozmieszczone w wybranych miastach pilotażowych i stanowiskach badawczych, a także wykorzystane na potrzeby studiów przypadku w celu wykazania ich efektywności kosztowej i płynących z nich korzyści. Zrównoważony rozwój przede wszystkim Aby każde z tych rozwiązań pozostało w perspektywie długoterminowej zrównoważone, potrzebny jest znaczący wkład zainteresowanych stron. W tym celu projekt SMURBS prowadzi rozmowy z wysoko postawionymi decydentami oraz przeprowadza warsztaty dla zainteresowanych stron i obywateli. Aby zebrać odpowiednie informacje, zainicjowano również ukierunkowaną ankietę internetową. Większość otrzymanych informacji (80%) pochodzi od władz publicznych oraz instytucji akademickich i badawczych z 18 krajów i 32 miast, a także od organizacji pozarządowych i sektora prywatnego EO. Tylko pod koniec ubiegłego roku prawie 200 instytucji zadeklarowało potencjalne zainteresowanie projektem SMURBS od momentu jego powstania, co podkreśla potrzebę jego istnienia. Skupiający się na inteligentnych miastach i odpornych społeczeństwach projekt SMURBS jest jednym z czterech elementów składowych projektu ERA-PLANET (The European network for observing our changing planet). Pozostałe trzy elementy tego projektu skupiają się na efektywności wykorzystania zasobów i zarządzaniu środowiskowym, zmianie w ujęciu globalnym i traktatach środowiskowych, a także na obszarach polarnych i zasobach naturalnych. Więcej informacji: strona internetowa projektu ERA-PLANET

Kraje

Włochy

Powiązane artykuły