Skip to main content
European Commission logo print header

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Jak odblokować potencjał nieodkrytych złóż zasobów naturalnych?

W ramach pewnej unijnej inicjatywy przeprowadzono badania różnych lokalizacji w ramach próby zapewnienia przyszłości działaniom związanym z poszukiwaniem złóż zasobów naturalnych.

Technologie przemysłowe icon Technologie przemysłowe

Surowce takie jak nikiel mają kluczowe znaczenie dla produkcji akumulatorów, które stanowią najważniejszy element umożliwiający osiągnięcie niskoemisyjnej mobilności i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. W obliczu spodziewanego gwałtownego wzrostu popytu na akumulatory w ciągu nadchodzących kilku lat, budowanie konkurencyjnego i zrównoważonego przemysłu produkcji akumulatorów będzie miało większe znaczenie niż kiedykolwiek wcześniej. Finansowany przez UE projekt INFACT stara się stawić czoła temu wyzwaniu poprzez opracowanie i testowanie innowacyjnych technologii poszukiwania surowców, które będą jednocześnie akceptowalne dla społeczeństwa. Na stronie internetowej projektu podkreślono znaczenie konieczności rozszerzenia dotychczasowych możliwości poszukiwania surowców w celu zwiększenia rezerw strategicznych zasobów w UE. „Szanse odkrycia nowych złóż w wyniku prac poszukiwawczych zostaną zoptymalizowane poprzez wspieranie budowania skutecznego, zrównoważonego i aktywnego przemysłu poszukiwawczego, co będzie możliwe dzięki skupieniu się na priorytetowych lokalizacjach, charakteryzujących się największą perspektywicznością występowania złóż kluczowych surowców i najniższym ryzykiem inwestycyjnym”. Jak wynika z komunikatu prasowego opublikowanego na stronie Phys.org zespół projektowy zakończył wstępne próby w trzech lokalizacjach na terenie Niemiec (Geyer), Hiszpanii (Cobre Las Cruces, Sewilla i Minas de Ríotinto, Huelva) oraz Finlandii (Sakatti). W sierpniu oraz na początku września 2018 roku członkowie zespołu przeprowadzili loty helikopterami we wszystkich wybranych lokalizacjach w celu zebrania danych geologicznych na temat regionów. Jak wyjaśniono na stronie projektu, w ramach prac w wybranych regionach zostaną także wykorzystane samoloty oraz drony. Celem projektu jest opracowanie systemu certyfikacji technologii. W przytoczonym wcześniej komunikacie prasowym czytamy dodatkowo: „Pomimo tego, że projekt obecnie znajduje się na wczesnym etapie rozwoju, zespół INFACT zastanawia się już nad tym, w jaki sposób lokalizacje referencyjne mogą przyczynić się w perspektywie długoterminowej do zapewnienia postępu technologicznego”. Nowe technologie Partnerzy współpracujący w ramach projektu wierzą, że wykorzystywane w ramach projektu technologie są znacznie mniej inwazyjne niż dotychczasowe metody poszukiwania surowców. Według strony internetowej projektu, INFACT „skupia się także na platformach badań geologicznych, w ramach których wykorzystywane są technologie, koncentrując się na dronach wyposażonych w wiele różnorodnych czujników, łącząc szereg różnych metod badawczych. Wszystko wskazuje na to, że nowe technologie będą stanowiły znaczący przełom w dziedzinie poszukiwania surowców naturalnych”. Innowacyjne technologie wykorzystywane w nowych rozwiązaniach obejmują między innymi magnetykę, elektromagnetykę oraz spektroskopię w podczerwieni. Jak wyjaśniono na stronie projektu: „Partnerzy współpracujący w ramach projektu wykorzystają nowatorskie technologie – należą do nich między innymi czujniki oparte na nadprzewodnikach lub urządzenia typu SQUID (superconducting quantum interference devices – urządzenia nadprzewodnikowe działające na zasadzie interferencji kwantowej) – do poszukiwania surowców naturalnych. Urządzenia te stanowią najczulsze dostępne czujniki wykorzystywane do pomiaru natężenia pola magnetycznego do zastosowań geofizycznych, a ich wyjątkowe osiągi i możliwości zostaną zaprezentowane w ramach projektu”. Partnerzy projektu mają nadzieję, że z innowacyjnych technologii opracowanych w ramach projektu INFACT skorzystają także naukowcy zajmujący się innymi dziedzinami wiedzy, takimi jak hydrogeologia oraz monitoring środowiska. Realizowany aktualnie projekt INFACT (Innovative, Non-invasive and Fully Acceptable Exploration Technologies) koncentruje się na angażowaniu interesariuszy w celu zwiększania świadomości i wiedzy na temat zrównoważonych metod poszukiwawczych. „Zezwolenie na szerzej zakrojone działania może potencjalnie umożliwić nam dostęp do obiecujących terenów, które do dziś pozostają niedostatecznie zbadane w związku z oporem społecznym”, czytamy na stronie projektu. Dodatkowo w ramach projektu INFACT powstanie „Plan odkryć”, dzięki któremu Unia Europejska stanie się „dużo bardziej atrakcyjnym celem” dla przemysłu wydobywczego oraz inwestorów. Więcej informacji: strona projektu INFACT

Kraje

Niemcy

Powiązane artykuły