CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Z wysypiska do sektora budowlanego

Naukowcy sprawdzili, które odpady wytworzone przez przemysł rolniczy i leśny mogą zostać wykorzystane do wytwarzania materiałów pochodzenia biologicznego.

Żywność i zasoby naturalne icon Żywność i zasoby naturalne

Odpady oraz inne pozostałości pochodzące z przemysłu rolniczego i leśnego są coraz częściej brane pod uwagę jako użyteczne źródła materiałów wykorzystywanych do produkcji czystych, zrównoważonych i tanich wysokowartościowych paliw oraz środków chemicznych. Aby umożliwić wykorzystanie pełnego potencjału niejadalnej biomasy celulozowej oraz odpadów rolniczych jako niskoemisyjnych alternatyw dla paliw kopalnych, konieczne jest zbadanie oraz dokonanie oceny ich rozpowszechnienia. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu REHAP naukowcy zajęli się kwestią prognozowania dostępności takich materiałów, a wnioski wypływające z przeprowadzonych badań zostały opublikowane w magazynie naukowym „Journal of Cleaner Production”. Artykuł zadaje szereg pytań: „Które surowce wykazują największy potencjał? Gdzie znajdują się surowce? Jak będzie się rozwijać ich podaż w przyszłości?” W tym samym artykule naukowym czytamy: „Celem niniejszego badania było opracowanie metodologii przestrzennego prognozowania teoretycznego, technicznego i bioekonomicznego potencjału odpadów rolnych. Prognozy uwzględniają perspektywę średnioterminową i obejmują lata 2017–2030”. Przeprowadzone badania skupiały się na słomie pszenicy, słomie kukurydzianej (łodygach, liściach oraz kolbach), a także słomie jęczmiennej i rzepakowej, które, jak twierdzą autorzy cytowanego artykułu, stanowią łącznie 80 % „ogółu wszystkich pozostałości po zbiorach zbóż i roślin oleistych w Unii Europejskiej”. Z przeprowadzonych badań wypływają następujące wnioski: „Rezultaty wskazują, że największego wzrostu można spodziewać się w przypadku słomy kukurydzianej, wyniesie bowiem nawet do 20 procent w latach 2017–2030, podczas gdy potencjał słomy jęczmiennej w ciągu najbliższej dekady utrzyma się raczej na stałym poziomie. Rzepak stanowi jedyną roślinę uprawną, w przypadku której prognozowany jest spadek produkcji w wielu regionach na przestrzeni nadchodzących lat”. Ekologiczne budynki z odpadów Głównym celem przyświecającym projektowi REHAP (Systemic approach to Reduce Energy demand and CO2 emissions of processes that transform agroforestry waste into High Added value Products) było przekształcanie odpadów rolniczych oraz pochodzących z przemysłu leśnego w materiały pochodzenia biologicznego. Cel projektu podsumowuje biuletyn opublikowany na jego stronie internetowej: „Szerszym celem projektu REHAP jest opracowanie nowych materiałów opartych na odpadach pochodzących z sektorów rolnictwa i leśnictwa na potrzeby branży budowlanej".jest opracowanie Partnerzy zaangażowani w projekt REHAP uważają, że opisane w artykule opublikowanym w magazynie „Journal of Cleaner Production” podejście do prognozowania zapewni zrównoważone pozyskiwanie biomasy wykorzystywanej w Europie i pozwoli na usprawnianie gospodarki o obiegu zamkniętym bez uszczerbku dla innych sektorów. „Publikacja artykułu umożliwi innym badaczom dostęp do nowych, lepszych prognoz, które stanowią ważny krok w kierunku bardziej ekologicznego i efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych w Europie, a jednocześnie stanowią sposób na promowanie bardziej konkurencyjnej biogospodarki”, twierdzą autorzy biuletynu. Jak podaje arkusz informacyjny opublikowany na stronie internetowej projektu, odpady i pozostałości pochodzące z sektora rolniczego i leśnego znalazły do tej pory wiele zastosowań, w tym między innymi jako pasza i ściółka dla zwierząt, w nowych technologiach rolniczych, a także w ogrodnictwie. Autorzy dokumentu twierdzą, że projekt „wykorzystuje dotychczas niedostatecznie wykorzystywane odpady z sektora rolniczego i leśnego w celu pozyskiwania ligniny, celulozy, taniny oraz hemiceluloz. Związki te są następnie wykorzystywane do wytwarzania biopolimerów, a w kolejnym kroku do produkcji materiałów budowlanych o wysokiej wartości dodanej, które do tej pory były produkowane głównie z paliw kopalnych”. Dalej czytamy, że: „Związki te mogą pozwolić na zastąpienie znacznego odsetka 50 milionów ton ropy naftowej wykorzystywanej obecnie na potrzeby przemysłu chemicznego w całej Unii Europejskiej”. Więcej informacji: strona projektu REHAP

Kraje

Hiszpania

Powiązane artykuły