CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS

Article Category

Zawartość zarchiwizowana w dniu 2023-04-13

Article available in the following languages:

Innowacyjny wywoływany przez światło proces chemiczny do zastosowania w oczyszczalniach ścieków

Naukowcy opracowali nieszkodliwą technologię, która pomoże nam w walce z problemem zanieczyszczenia mórz tworzywami sztucznymi.

Zmiana klimatu i środowisko icon Zmiana klimatu i środowisko

Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi stanowi rosnące zagrożenie dla ekosystemów morskich na całym świecie. Coraz większe obawy budzą w szczególności mikrodrobiny plastiku – pojęcie to zwyczajowo stosuje się do wszystkich materiałów z tworzyw sztucznych o wielkości poniżej 5 mm. Zgodnie z informacją prasową opublikowaną na stronie ONZ, w morzach znajduje się nawet 51 bilionów mikrodrobin plastiku, czyli 500 razy więcej niż gwiazd w naszej galaktyce. Trafiają one bezpośrednio do środowiska z najróżniejszych źródeł, między innymi w wyniku prania syntetycznych ubrań, ścierania się opon czy używania produktów higieny osobistej, lub powstają wskutek rozkładu wyrobów z tworzyw sztucznych o większych gabarytach, takich jak plastikowe torby i butelki. W ten sposób mogą trafić do przewodu pokarmowego morskich zwierząt, a w rezultacie do żołądka człowieka, który jest następny w łańcuchu pokarmowym. Oczyszczalnie ścieków są postrzegane jako jedno z największych potencjalnych źródeł zanieczyszczeń środowiska wodnego mikrodrobinami plastiku, dlatego ich rozkład na nieszkodliwe pierwiastki ma w tych miejscach kluczowe znaczenie. Dzięki wsparciu finansowanego ze środków UE projektu CLAIM naukowcy zaproponowali nową metodę, która polega na wykorzystaniu nanopowłok i energii świetlnej do rozkładu mikrodrobin plastiku. Wyniki przeprowadzonych badań ukazały się w czasopiśmie „Environmental Chemistry Letters”. Mówiąc o wyzwaniach związanych mikrodrobinami plastiku, naukowcy podkreślają ich „wszechobecność, niekontrolowane przypadki występowania w środowisku, małe rozmiary i długi cykl życia”. Ponadto dodają: „Do metod faktycznej neutralizacji odpadów zalicza się filtrację, spalanie i zaawansowane procesy utleniania, takie jak ozonowanie, ale metody te wymagają dużej ilości energii bądź też powodują powstawanie niepożądanych produktów ubocznych”. W naszym badaniu przetestowaliśmy proces rozkładu rozproszonych mikrodrobin polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) za pomocą indukowanej światłem widzialnym fotokatalizy heterogenicznej aktywowanej nanoprętami z tlenku cynku”. Czysta technologia Jak mówi cytowany w komunikacie prasowym profesor Joydeep Dutta z Królewskiego Instytutu Technicznego (KTH) w Sztokholmie: „Badanie pokazuje raczej pozytywne wyniki w zakresie skuteczności rozkładu polietylenu o niskiej gęstości za pomocą opracowanej przez nas nanopowłoki aktywowanej pod wpływem sztucznego światła przypominającego światło słoneczne. W praktyce oznacza to, że po nałożeniu powłoki do rozkładu mikrodrobin plastiku potrzebne będzie jedynie światło słoneczne. Wyniki tych badań dostarczają nowych informacji na temat zastosowania czystej technologii do zwalczania globalnego problemu, jakim jest zanieczyszczenie mikrodrobinami plastiku, która dodatkowo ogranicza powstawanie produktów ubocznych”. Na stronie internetowej projektu czytamy, że badania te opierają się na wizji zespołu projektu CLAIM, która zakłada „opracowanie nowych technologii oraz zweryfikowanie dotychczasowych metodologii z myślą o wprowadzeniu innowacyjnych metod oczyszczania mórz w celu zapobiegania powstawaniu zarówno widocznych, jak i niewidocznych odpadów morskich, a także radzenia sobie z nimi na miejscu”. „W ramach projektu wdrożonych zostanie pięć innowacyjnych technologii oczyszczania wód morskich, których zadaniem będzie zapobieganie przedostawaniu się śmieci do morza w dwóch kluczowych miejscach, a mianowicie w zakładach oczyszczania ścieków i ujściach rzek. Po tym jak odpady zostaną posortowane i zebrane za pomocą wydajnego systemu wstępnego filtrowania, urządzenie nanoszące nanopowłoki fotokatalityczne spowoduje rozkład mikrodrobin plastiku zebranych w oczyszczalniach ścieków”. Jak informuje strona projektu, w ramach trwającego obecnie projektu CLAIM (Cleaning Litter by developing and Applying Innovative Methods in European seas) „opracowane zostaną innowacyjne narzędzia do modelowania w celu oceny i tworzenia map informacyjnych dotyczących widocznych i niewidocznych odpadów morskich z tworzyw sztucznych w skali dorzecza i regionu”. Ponadto jednym z celów zespołu jest „zachęcanie do wdrażania i rozwijania na szerszą skalę innowacyjnych technologii ukierunkowanych na zredukowanie ilości odpadów morskich”. Więcej informacji: strona projektu CLAIM

Kraje

Grecja

Powiązane artykuły